Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-95 / 17-05-2016

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 12. oktober 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnt har modtaget XX’s klage af 8. november 2015 over ATPs afgørelse af 12. oktober 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad for indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013, da indsigelsen først var modtaget i marts 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelserne om beskæftigelsesgraderne, som blev udsendt henholdsvis juni 2011, juni 2012, juni 2013 og juni 2014, var modtaget af XX.

XX har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at han har arbejdet mere, end opgørelserne viser, og at han har været sygemeldt med en blodprop. I forbindelse med parthøring oplyser han i brev af 14. januar 2016, at han er analfabet og derfor ikke forstår brevene fra ATP, samt at han ikke har fået hjælp af fagforeningen.

ATP har i en ud­talelse af 22. december 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP har oplyst, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2010, 2011, 2012 og 2013 er sendt til XX’s folkeregisteradresse henholdsvis i juni 2011, juni 2012, juni 2013 og juni 2014. Af brevene fremgår, at XX skal kontakte ATP inden 3 måneder, hvis oplysningerne ikke er korrekte. Han har imidlertid først telefonisk den 3. marts 2015 gjort indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2010, 2011, 2012 og 2013.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det fremgår af sagens akter, at indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013 tidligst er fremsat vedtelefonisk henvendelse den 3. marts 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispenserer fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Heller ikke XX’s oplysning om, at han grundet analfabetisme har svært ved at forstå brevene fra ATP, kan ikke føre til et andet resultat.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013.