Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-38 / 27-06-2016

Afgørelse af klage fra virksomhed X over afgørelse af 20. januar 2016 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (AUB)

Ankenævnet har den 26. april 2016 modtaget Deres klage af 20. april 2016, hvor De klager over ATP’s afgørelse om afslag på udbetaling af tilskud til lærlinge. De oplyser i klagen, at De har haft store problemer med at kunne logge på VIRK, og at De efter mange problemer tidligere har fået udbetalt de tilskud, De på daværende tidspunkt var berettiget til.

Det fremgår ikke af klagen, hvornår AUB har truffet afgørelse, men De oplyser, at De i forbindelse med, at Deres lærling afsluttede sit forløb i december 2015, var overrasket over at finde ud af, at to rater var forældet, og at det var umuligt at få dem udbetalt.

Ankenævnet har den 30. maj 2016 anmodet ATP om en udtalelse.

ATP har ved mail af 1. juni 2016 oplyst, at AUB har truffet afgørelse i sagen den 20. januar 2016. ATP oplyser videre, at ATP ikke har kendskab til, om der måtte være konkrete omstændigheder i sagen, der har gjort, at klagen skulle have været usædvanlig længe om at nå fra klager til Ankenævnet, eller at klager har rettet forudgående henvendelse til Ankenævnet, f.eks. med en mundtlig klage. Virksomhed X har ikke i perioden mellem ATPs afgørelse og modtagelsen af klagen i Ankenævnet kontaktet AUB. AUB har truffet afgørelsen telefonisk. Mailen fra ATP er vedlagt til orientering.

Ankenævnet bemærker, at efter § 27 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 15. juni 2015, som ændret ved § 19 i lov nr. 623 af 8. juni 2016, kan AUBs og ATPs afgørelser efter loven, indbringes for Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

AUB traf afgørelse den 20. januar 2016. AUB har truffet afgørelsen telefonisk. Det fremgår af journalnotat, at der er givet klagevejledning.

Deres klage er dateret den 20. april 2016, dvs. 3 måneder efter afgørelsen af 20. januar 2016. Klagefristen på 4 uger er således overskredet, og Anke­nævnet kan derfor ikke behandle klagen.