Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-62 / 01-03-2016

Afgørelse af klage fra Virksomhed X over afgørelse af 16. juli 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 16. juli 2015, hvorefter Virksomhed X ikke er berettiget til udbetaling af 4. bonusrate for eleven Virksomhed X, da ansøgning om udbetaling er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X v. XX har i klage af 16. juli 2015 anført, at virksomheden tidligere har modtaget udbetalinger uden ansøgning, men at man måske har brugt revisorhjælp. Man har derfor ikke anmodet om udbetaling af bonus inden for fristen.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 10. august 2015 fastholdt sit afslag på udbetaling af 4. bonusrate og oplyst, at Virksomhed X den 15. juli 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen blev påbegyndt den 17. juli 2012 og afsluttet den 13. marts 2015, hvor eleven var udlært.

Det fremgår af AUBs registreringer, at 1., 2. og 3. bonusrate blev udbetalt den 14. august 2013, og at 4. bonusrate blev frigivet den 8. juli 2014. Retten til at kræve 4. bonusrate udbetalt blev forældet den 8. juli 2015.

Den 16. juli 2015 kontaktede Virksomhed X telefonisk AUB om udbetaling af 4. bonusrate. AUB traf den 16. juli 2015 afgørelse om, at 4. bonusrate er forældet og ikke kan udbetales. Det er denne afgørelse, der nu er indbragt for Ankenævnet.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus blev indsat i AER-loven ved en ændring af loven i november 2010 og er videreført i den nugældende AUB-lovs § 15 c, stk. 4. Det fremgår heraf, at præmie- og bonusrater forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

Virksomhed X er omfattet af præmie og bonusordningen på maksimalt 70.000 kr. som fastsat i bekendtgørelse nr. 145 af 21. februar 2011 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AER til arbejdsgivere.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB har endvidere givet nærmere oplysning om den vejledning, AUB giver om reglerne. I AUBs velkomstbrev oplyses om bonus/præmieordning. Der oplyses også om fristen for ansøgning på 1 år, ligesom der henvises til AUBs hjemmeside, hvor der er detaljerede oplysninger om fristerne. AUB har vedlagt kopi af det velkomstbrev, som er sendt til klager. Brevet er dateret 13. september 2012.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, der videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elev­refusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Ar­bejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes. Loven indeholder ingen bestemmelser, som giver mulighed for at se bort fra denne betingelse.

I det Virksomhed X først henvendte sig om udbetaling af den nævnte bonusrate den 16. juli 2015, dvs. mere end 1 år efter, at Virksomhed X havde opnået ret hertil, er retten til at få dette beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Efter det, som er oplyst om AUBs vejledning om reglerne i informationsbrev og på AUBs hjemme­side, finder Ankenævnet ikke grundlag for at kritisere AUBs vejledning om disse regler.

Herefter, og idet det, som Virksomhed X v. XX i øvrigt har anført, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster Ankenævnet AUBs afgørelse.