Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-82 (2016-50) / 04-12-2016

Afgørelse af klage fra virksomhed X over afgørelse af 15. juni 2016 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 15. juni 2016, hvorefter virksomhed X ikke er berettiget til udbetaling af 4. bonusrate for eleven XX, da ansøgning om udbetaling er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i klage af 15. juni 2016 anført, at virksomheden ikke er blevet oplyst om, at det var tid til at ansøge om udbetaling af præmie/bonus, og at virksomheden derfor ikke har været opmærksom på at få ansøgt rettidigt. Virksomhed X anfører, at AUB f.eks. 30 dage inden udløb af ansøgningsfristen kunne have oplyst om, at det var tid til ansøge om udbetaling.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 12. juli 2016 fastholdt sit afslag på udbetaling af 4. bonusrate og oplyst, at virksomhed X indgik uddannelsesaftale med eleven for perioden 31. december 2012 til 3. april 2016.

Det fremgår af AUBs registreringer, at 1., 2. og 3. præmierate på hver 6.000 kr. blev udbetalt efter virksomhedens ansøgning på AUB’s selvbetjening. Det samme gælder 1., 2. og 3. bonusrate på hver 13.000 kr.

Virksomhed X forlængede uddannelsesaftalen med XX i perioden 4. april til 8. juli 2016.

Den 14. juni 2016 kontaktede virksomhed X om åbning for ansøgning af den sidste bonusrate på 13.000 kr., der forfaldt den 24. december 2014. AUB traf den 15. juni 2016 afgørelse om, at 4. bonusrate er forældet og ikke kan udbetales. Det er denne afgørelse, der nu er indbragt for Ankenævnet.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus blev indsat i AER-loven ved en ændring af loven i november 2010 og er videreført i den nugældende AUB-lovs § 15 c, stk. 4. Det fremgår heraf, at præmie- og bonusrater forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

Virksomhed X er omfattet af præmie og bonusordningen på maksimalt 70.000 kr. som fastsat i bekendtgørelse nr. 145 af 21. februar 2011 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AER til arbejdsgivere.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen

AUB har vurderet virksomhed X’s indsigelser, men finder ikke, at de kan føre til en ændret vurdering. AUB har herved lagt vægt på den vejledning, AUB giver om reglerne. I AUBs velkomstbrev oplyses om bonus/præmieordning. Der oplyses også om fristen for ansøgning på 1 år, ligesom der henvises til AUBs hjemmeside, hvor der er detaljerede oplysninger om fristerne. AUB har vedlagt kopi af det velkomstbrev, som er sendt til klager. Brevet er dateret 9. januar 2013.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, der videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elev­refusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Ar­bejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes. Loven indeholder ingen bestemmelser, som giver mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Idet virksomhed X først henvendte sig om udbetaling af den nævnte bonusrate den 14. juni 2016, dvs. mere end 1 år efter, at virksomhed X havde opnået ret hertil, er retten til at få dette beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Efter det, som er oplyst om AUBs vejledning om reglerne i informationsbrev og på AUBs hjemme­side, finder Ankenævnet ikke grundlag for at kritisere AUBs vejledning om disse regler.

Herefter, og idet det, som virksomhed X i øvrigt har anført, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster Ankenævnet AUBs afgørelse.