Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-17 / 27-06-2016

Afgørelse af klage fra advokat XX pva. XX over afgørelse af 8. februar 2016 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 26. februar 2016 modtaget advokat XX’s klage af samme dato på vegne af XX over ATPs afgørelse af 8. februar 2016 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved henvendelse den 19. juni 2014. Samme dag kontakter XX’s arbejdsgiver også ATP og oplyser, at der har været fejl i indberetningerne. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 må­neder efter, at XX i juni 2013 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

Advokat XX anfører i klagen af 26. februar 2016, at det er klagers opfattelse, at brevet fra juni 2013 aldrig nåede frem, hvorfor der selvsagt ikke blev korrigeret inden for fristen. Det oplyses videre, at klage ofte har problemer med postomdelingen i området, som også er et Danmarks største turistområder, hvor Post Danmark gør flittigt brug af ferieafløsere/ekstra mandskab uden særligt kendskab til lokalområdet. Endvidere anfører advokaten, at det forhold, at der ingen konkret dato er på brevet fra juni 2013 efter advokatens opfattelse indikerer, at der alene er tale om en kladde/udkast, som aldrig er blevet tilsendt klager. Herudover medfølger den manglende datering, at modtageren af brevet ikke ved, hvornår fristen for at klage udløber.

ATP har i en udtalelse af 7. april 2016 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. Det fremgår af ud­talelsen, at ATP i forbindelse med sagens behandling har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende.

Det fremgår videre af udtalelsen, at ATP i afgørelsen af 8. februar 2016 på grundlag af opfyldelsen af elementerne i systembeviset fandt, at brevet om beskæftigelsesgraden for 2012 måtte anses for at være kommet frem til XX.

Endvidere fremgår det af udtalelsen, at ATP ved masseudsendelser anvender en ”åben” brevdato, der angiver en hel måned, og at dette skyldes, at udsendelsen foregår i mindre portioner, da der er tale om et betragteligt antal breve. Der er således tale om færdige, endelige udgaver af brevene, dannet maskinelt i forbindelse med masseudsendelse.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­de­lelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først frem­sat ved telefonisk henvendelse til ATP den 19. juni 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kom­met frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til hans folkeregisteradresse. Nævnet har end­videre lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2012 er sendt ud.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag. Det forhold, at advokat XX har oplyst, at klager bor i et turistområde med mange afløsere, og at klager flere gange har oplevet fejlleveringer i posten, og at det udsendte brev ikke har en konkret dato, kan ikke føre til et andet resultat.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­kenævnet ATPs afgørelse af 8. februar 2016 vedrørende indkomståret 2012.