Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-235 / 10-01-2015

Vedrørende klage fra Uddannelsesudvalg X over afgørelse af 28. september 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Uddannelsesudvalg X har ved brev af 24. oktober 2012 klaget over AUB’s afgørelse af 28. september 2012, hvori AUB har givet afslag på midler til projektet XX.

Indledningsvist kan det oplyses, at Ankenævnet i den forløbne periode har modtaget langt flere klager end Ankenævnet har kapacitet til og sagsbehandlingstiden således i perioden har været stigende. Sekretariatet skal stærkt beklage, at sagsbehandlingstiden i nærværende sag har været meget lang.

På sekretariatets foranledning har AUB den 21. november 2014 supplerende oplyst, at Uddannelsesudvalg X i en efterfølgende ansøgningsrunde i april 2013 har modtaget tilskud i størrelsesordenen 297.800 kr.

Da der således i en efterfølgende ansøgningsrunde er bevilget midler til Uddannelsesudvalg X antager Ankenævnet, at grundlaget for nærværende klage er bortfaldet, og sagen henlægges herefter.

Såfremt Uddannelsesudvalg X skulle være uenig heri, bedes Udvalget rette henvendelse til Ankenævnets sekretariat snarest muligt og gerne senest den 10. februar 2015.