Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-84 / 17-02-2015

Klage fra Fagforening på vegne af XX over afgørelse af 4. juni 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har ved afgørelse af 9. april 2013 stadfæstet ATP’s afgørelse af 10. juli 2013, hvorefter XX ikke kunne få ændret sin beskæftigelsesgrad for indkomståret 2009, da indsigelsesfristen på 3 måneder, jf. skattenedslagslovens § 5, stk. 2, var overskredet.

Fagforening anmodede den 20. maj 2014 på vegne af XX ATP om at genoptage sagen på forvaltningsretligt grundlag. ATP afslog ved afgørelse af 4. juni 2014 at genoptage sagen med henvisning til, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der kan ses bort fra indsigelsesfristen på 3 måneder.

Fagforening har ved brev af 19. juni 2014 indbragt denne afgørelse for Ankenævnet. Fagforening har i klagen anført, at XX’s arbejdsgiver gik konkurs og undlod at indbetale ATP-bidrag, hvilket XX først opdagede efter indsigelsesfristens udløb. Fagforening mener således, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at sagen bør genoptages.

Ankenævnet skal henvise til Ankenævnets afgørelse af 9. april 2013, hvoraf bl.a. fremgår, at ATP i juni 2010 sendte XX meddelelse om hans beskæftigelsesgrad for indkomståret 2009.

Det er i afgørelsen lagt til grund, at XX først kontaktede ATP om beskæftigelsesgraden for indkomståret 2009 ved telefonisk henvendelse den 11. maj 2012, hvorfor indsigelsesfristen på 3 måneder ikke er overholdt.

Ankenævnet finder, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen, der kan give grundlag for, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder i sagen, at sagen bør genoptages.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 4. juni 2014.