Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-137 / 20-01-2015

Afgørelse vedrørende XX’s klage over afgørelse af 12. juni 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om skattenedslag for seniorer (SFS)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 12. juni 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for 2011 efter lov nr. 473 af 17. juni 2008 (skattenedslagsloven) er 33 %.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 16. juni 2013 klaget over ATP’s opgørelse af hans beskæftigelses­grad for indkomståret 2011. XX søger dispensation fra reglerne om beskæftigelsesgrad blandt andet med henvisning til, at ingen har gjort ham opmærksom på, at hans ledighedsperiode i 2011 havde konsekvenser for opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad det pågældende år, samt at han har udført reelt arbejde i 2011 i forbindelse med praktik, som ikke regnes med.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har fastholdt sin afgørelse og oplyst, at ATP ved brev af juni 2012 til XX har oplyst, at hans beskæftigelsesgrad for 2011 var opgjort til under 46 %. XX kontaktede herefter ATP telefonisk den 12. juni 2012 og oplyste, at han havde udført arbejde via A-kassen, og at han ville indsende dokumentation herfor.

Næste gang, XX kontaktede ATP, var den 11. juni 2013. Det blev i den forbindelse aftalt, at ATP ville sende ham en afgørelse om beskæftigelsesgraden for indkomståret 2011, som kunne påklages. ATP sendte herefter afgørelsen af 12. juni 2013 til XX, hvori beskæftigelsesgraden for 2011 blev opgjort til 33 %.

ATP opgør som udgangspunkt beskæftigelsesgraden for en person maskinelt ud fra indberettede oplysninger om ATP-bidrag. Gør den pågældende indsigelse over for ATP over den opgjorte beskæftigelsesgrad, vurderer ATP den konkrete sag med henblik på at afgøre, om der er dokumenteret yderligere fuldtidsbeskæftigelse, der kan medføre forhøjelse af den pågældendes beskæftigelsesgrad. Ved denne vurdering tages der udgangspunkt i, om der er ATP-bidragspligtige timer, som mangler at blive medregnet, og som resulterer i, at timetallet i lønperioden opfylder timekravet til fuldtidsbeskæftigelse i ATP-lovgivningen. Ved afgørelsen af, om beskæftigelsen har været tilstrækkelig til at blive anset som fuldtidsbeskæftigelse, tager ATP udgangspunkt i ATP-bidragspligtige timer i de enkelte lønperioder i løbet af året. Udgangspunktet er således, at kun perioder med mindst 27 timer for ugelønnede, 54 timer for 14 dages-lønnede og 117 timer for månedslønnede kan tælle med som fuldtidsbeskæftigelse.

Af de indberettede ATP-bidrag for XX fremgår, at der i månederne januar til marts samt december 2011 er indberettet ATP-bidrag for XX som fuldtidsbeskæftiget månedslønnet. I perioden fra den 4. april til den 4. december 2011 er der indberettet ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen.

Under henvisning til, at XX i klagen oplyser, at han har været i virksomhedspraktik, bemærker ATP, at perioder i virksomhedspraktik ikke kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden, da der ikke er tale om lønnet beskæftigelse hos en arbejdsgiver, men aktivering under en arbejdsløshedsperiode, og at ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge ikke kan indgå i beskæftigelsesopgørelsen, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, modsætningsvis.

Partshøring

ATP’s udtalelse af 11. juni 2013 er sendt i partshøring hos XX den 11. september 2013. XX har bemærket, at beregningerne og hændelsesforløbet ser korrekt ud.

XX anfører, at det ikke er logisk, at han i 2014 skal straffes for 2 måneders ledighed i 2011, og at han har mulighed for at optjene de manglende 2 måneders arbejde i 2014. Da ingen var opmærksom på muligheden for at genoptjene manglende arbejde på et senere tidspunkt, og da han bl.a. selv var meget aktiv for at finde arbejde, mener han, at han må kunne få dispensation fra den rent maskinelle afgørelse.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidrags­pligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejds­markedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en ar­bejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Efter ATP-lovens § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. septem­ber 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension forstås der ved fuldtidsbeskæftigelse beskæfti­gelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 ti­mer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person også for fultidsbeskæftiget, hvis der er ind­be­talt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag for den periode, hvor vedkommen­de anses for lønmodtager.

Arbejdstidskravet kan efter skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, også opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodtageren dokumentere en arbejdstid, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse efter ATP-loven.

Det er oplyst af ATP, at der for perioden januar til marts 2011 samt for december 2011 er indbetalt ATP-bidrag for fuldtidsbeskæftiget månedslønnet. I perioden fra den 4. april til den 4. december 2011 er der indberettet ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen.

XX har herefter ikke dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse svarende til kravet i skattenedslagsloven. Det bemærkes i den forbindelse, at aktivering under en arbejdsløshedsperiode, herunder virksomhedspraktik, ikke kan medregnes som beskæftigelse efter skattenedslagsloven. XX har således i 2011 kun været fuldtidsbeskæftiget i 4 måneder svarende til en beskæftigelsesgrad på 33 %.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 12. juni 2013.

Det kan i øvrigt oplyses, at hverken ATP eller Ankenævnet har mulighed for at dispensere fra skattenedslagslovens betingelser for optjening af ret til skattenedslag for seniorer.