Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-178 / 30-06-2015

Afgørelse vedrørende XX’s klage over afgørelse af 12. juli 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om skattenedslag for seniorer (SFS)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 12. juli 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for 2008 efter lov nr. 473 af 17. juni 2008 (skattenedslagsloven) er 84 %.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 1. august 2013 klaget over ATP’s opgørelse af hendes beskæftigel­ses­grad for indkomståret 2008. XX henviser til, at hendes arbejdsplads, X Ambulatorium på X Hospital, blev ramt af lockout i 8 uger. Under lockouten deltog hun i nødberedskabet og var derudover 100 % til rådighed.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 8. oktober 2013 fastholdt sin afgørelse, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for 2008 er 84 %.

ATP har til sagen oplyst, at ATP ved brev af december 2009 opgjorde XX’s beskæftigelsesgrad for 2008 til 75 %. Efter henvendelse fra Sundhedskartellet og XX samt efter indhentelse af dokumentation for beskæftigelsen i 2008 regulerede ATP beskæftigelsesgraden for 2008 til 84 %. ATP opgjorde herefter i februar 2013 hendes samlede beskæftigelsesgrad for 2008-2012 til 87 %.

ATP opgør som udgangspunkt beskæftigelsesgraden for en person maskinelt ud fra indberettede oplysninger om ATP-bidrag. Gør den pågældende indsigelse over for ATP over den opgjorte beskæftigelsesgrad, vurderer ATP den konkrete sag med henblik på at afgøre, om der er dokumenteret yderligere fuldtidsbeskæftigelse, der kan medføre forhøjelse af den pågældendes beskæftigelsesgrad. Ved denne vurdering tages der udgangspunkt i, om der er ATP-bidragspligtige timer, som mangler at blive medregnet, og som resulterer i, at timetallet i lønperioden opfylder timekravet til fuldtidsbeskæftigelse i ATP-lovgivningen. Ved afgørelsen af, om beskæftigelsen har været tilstrækkelig til at blive anset som fuldtidsbeskæftigelse, tager ATP udgangspunkt i ATP-bidragspligtige timer i de enkelte lønperioder i løbet af året. Udgangspunktet er således, at kun perioder med mindst 27 timer for ugelønnede, 54 timer for 14 dages-lønnede og 117 timer for månedslønnede kan tælle med som fuldtidsbeskæftigelse.

Af de indberettede ATP-bidrag fremgår det, at der i månederne januar til marts samt juli til december 2008 er indberettet ATP-bidrag for XX som fuldtidsbeskæftiget månedslønnet. I perioden fra den 1. april til den 30. juni 2008 er der indberettet ATP-bidrag for 1/3 beskæftigelse.

ATP har efter en konkret vurdering hævet beskæftigelsesgraden med 1 måned, svarende til 8,33 %, hvilket begrundes med, at der i perioden 1.-15. april samt 16.-30. juni 2008 er dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse.

På baggrund af den af XX fremsendte dokumentation har ATP derudover vurderet, om hun i beredskabet har arbejdet svarende til fuldtidsbeskæftigelse. For at en opnå fuldtidsbeskæftigelse i denne sammenhæng er det en betingelse, at der er ydet mindst 117 timer pr. måned, henholdsvis 54 timer i en 14-dages periode eller 27 timer i en uge.

I perioden 16.-30. april 2008 er der dokumenteret i alt 22,5 timers beskæftigelse. Da der er tale om en 14-dages periode, hvor der skal være dokumenteret minimum 54 timers beskæftigelse for at kunne anse perioden som fuldtidsbeskæftiget, kan perioden ikke anses som fuldtidsbeskæftiget.

I maj måned er der dokumenteret i alt 60 timers beskæftigelse, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at anse perioden som fuldtidsbeskæftiget, da der i løbet af en måned skal være dokumenteret mindst 117 timer.

I perioden 1.-14. juni er der dokumenteret 22,5 timers beskæftigelse, og denne periode kan dermed heller ikke anses som fuldtidsbeskæftiget.

ATP har yderligere henvist til, at det af XX anførte omkring aflyst ferie og rådighed ikke kan føre til en anden vurdering, da der ikke er tale om ATP-bidragspligtig beskæftigelse. Der er herved lagt vægt på, at der ikke er tale om arbejdstimer eller timer, der kan ligestilles hermed, samt at der ikke fra en arbejdsgiver ydes vederlag for timerne.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidrags­pligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejds­markedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en ar­bejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Efter ATP-lovens § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. septem­ber 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension forstås der ved fuldtidsbeskæftigelse beskæfti­gelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 ti­mer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person også for fuldtidsbeskæftiget, hvis der er ind­be­talt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag for den periode, hvor vedkommen­de anses for lønmodtager.

Arbejdstidskravet kan efter skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, endelig opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodtageren dokumentere en arbejdstid, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse efter ATP-loven.

Det er oplyst af ATP, at der for perioden januar til marts samt juli til december 2008 er indbetalt ATP-bidrag for fuldtidsbeskæftiget månedslønnet.  Derudover har ATP på baggrund af dokumentation herfor hævet beskæftigelsesgraden med en måned, da der er fuldtidsbeskæftigelse i perioderne 1.-15. april og 16.-30. juni 2008.

På baggrund af det til sagen oplyste, herunder den af XX indsendte dokumentation, anses hun for at have været fuldtidsbeskæftiget i 10 måneder i 2008, hvilket svarer til en beskæftigelsesgrad på 84 %. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det alene er de faktiske arbejdstimer, der er ydet under beredskabet i perioden fra den 15. april til den 15. juni, der kan tælle med i beregningen af beskæftigelsesgraden.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 12. juli 2013.

Det kan i øvrigt oplyses, at hverken ATP eller Ankenævnet har mulighed for at dispensere fra skattenedslagslovens betingelser for optjening af ret til skattenedslag for seniorer.