Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-87 / 02-11-2015

Afgørelse vedrørende klager fra Udvalg XX for XX i XX, over afgørelser af 30. maj 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelser af 30. maj 2014, hvorefter Udvalg XX for XX i XX har fået afslag på ansøgning om tilskud til aktiviteten ”Indsats for flere EUX-lærerpladser gennem oplysning og klyngedannelse”.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Udvalg XX for XX i XX har i klage af 23. juni 2014 anført, at det er bydende nødvendigt, at EUX bliver et fokusområde, idet EUX uddannelsen oplever et stigende ansøgerantal, hvilket skaber behov for flere lærepladser. Der er derfor et behov for, at arbejdsgiverne modtager oplysninger om uddannelsens struktur samt får støtte gennem kontaktpersoner fra både skole og XX til at designe ordninger, der gør det muligt at dele den udfordring, det kan være at have EUX elever.

Klager har efterfølgende bemærket, at man er uforstående overfor AUBs behandling af denne og tidligere ansøgninger, hvor alle bliver afvist med den begrundelse, at der er modtaget flere ansøgninger end der er midler til.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i breve af 24. juli 2014 fastholdt sine afgørelser om afslag på tilskud til projektet.

AUB oplyser, at man den 31. marts 2014 modtog ansøgning om tilskud fra AUB til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg i medfør af AUB-lovens § 12 b. Den 30. maj 2014 afslog AUB ansøgningen.

Det følger af § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (nu AUB) til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg, at der kan søges om tilskud til aktiviteter, der ligger inden for et eller flere af følgende indsatsområder:

1)  uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på praktikpladser eller på elever,

2)  virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted eller har færre elever, end virksomheden er godkendt til,

3)  forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet,

4)  elevgrupper, som har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads.

Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 3, stk. 1, at ansøgere ikke har et egentligt retskrav på at modtage tilskud. Tilskud er begrænset af den ramme, der er afsat på finansloven. AUB kan give helt eller delvis afslag på tilskud. Der er ikke regler for AUBs vurdering og prioritering, men AUBs administration tilrettelægger retningslinjerne for bevilling af tilskud.

I 2014 var der afsat 30 mio. kr. til tilskud efter AER-lovens § 12 b. Der var 22,5 mio. kr. til rådig- hed i første runde med ansøgningsfrist den 1. april 2014. AER modtog ansøgninger for 38 mio. kr. til den første runde, som denne ansøgning er omfattet af.

Som led i sin prioritering frasorterer AUB først de ansøgninger, der ikke opfylder formalitetskravene, fx ansøgninger hvor ansøgeren ikke er omfattet af målgruppen og ansøgninger, der ikke er underskrevet, ikke er påtegnet af det faglige udvalg eller er modtaget efter ansøgningsfristens udløb. AUB frasorterer herefter de ansøgninger, hvor alle planlagte aktiviteter falder uden for de typer af aktiviteter, der kan ydes tilskud til. Da der i runden var ansøgninger for langt mere end det bevilge- de beløb, blev de tilbageværende ansøgninger prioriteret på baggrund af indsatsområderne.

AUB prioriterer ikke noget indsatsområde højere end andre, men vægter ansøgninger med både virksomhedsrettede og elevrettede aktiviteter højt, dvs. ansøgninger, der indeholder mere end 1 indsatsområde

Ansøgningen indeholder efter AUBs vurdering ikke elementer, der relaterer sig til indsatsområde 1) og 3), da der er tale om overvejende virksomhedsrettede aktiviteter. Ved vurderingen blev det tillagt positiv vægt, at der var tale om EUX uddannelsen, men da der ikke i øvrigt var forhold, der afgørende trak projektet op i forhold til de øvrige ansøgninger, kom AUB til det resultat, at projektet ikke kunne støttes i denne runde.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har ansøgere ikke noget retskrav på at modtage tilskud, idet det tilkommer AUB at prioritere blandt de indkomne ansøgninger inden for den samlede økonomiske ramme afsat på finansloven.

I ansøgningsrunden april 2014 var der afsat midler på i alt 22,5 mio. kr., og AUB modtog ansøgninger for 38 mio. kr. I forbindelse med prioriteringen af de indkomne ansøgninger vurderede AUB, at projektet ”Indsats for flere EUX-lærerpladser gennem oplysning og klyngedannelse” opfyldte de formelle krav til ansøgningen og havde aktiviteter af en type, der ville kunne gives tilskud til.

AUB vurderede imidlertid, at ansøgningen ikke indeholder elementer, der relaterer sig til indsats- område 1) og 3), da der er tale om overvejende virksomhedsrettede aktiviteter. Ved vurderingen blev det tillagt positiv vægt, at der var tale om EUX uddannelsen, men da der ikke i øvrigt var for- hold, der afgørende trak projektet op i forhold til de øvrige ansøgninger, kom AUB til det resultat, at projektet ikke kunne støttes i denne runde.

Ankenævnet finder ikke i det, som klager har anført, eller i øvrigt grundlag for at tilsidesætte AUB’s vurdering af ansøgningen fra Udvalg XX for XX i XX i   forhold til de øvrige ansøgninger i ansøgningsrunden og stadfæster herefter AUB’s afgørelser af 30. maj 2014.