Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-145/146/147 / 20-02-2015

Afgørelse vedrørende klager fra Erhvervsskole over afgørelser af 31. maj 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelser af 31. maj 2013, hvorefter Erhvervsskole har fået afslag på ansøgning om tilskud til aktiviteten ”Skabe interesse og kendskab til erhvervsuddannelsen - Industrioperatør – hos virksomheder og nye elever” samt tilsvarende aktiviteter for henholdsvis ”Smed” og ”Industriteknik”.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Erhvervsskole har i 3 enslydende klager af 27. juni 2013 anført, at skolerne har udvist et meget fint resultat i forhold til at nedbringe antallet af skolepraktik elever og etablere nye praktikpladser. Erhvervsskole er uforstående over for AUB’s tilbagemelding om, at ansøgningerne består af hensigtserklæringer, og at det ansøgte beløb er ekstremt højt i forhold til det forventede antal ekstra uddannelsesaftaler.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i breve af 31. juli 2013 fastholdt sine afgørelser vedrørende tilskud til de tre projekter.

AUB oplyser, at man den 21. og 26. marts 2013 modtog de tre ansøgninger om tilskud fra AUB til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg i medfør af AUB-lovens § 12 b. Den 31. maj 2013 afslog AUB (daværende AER) ansøgningerne.

Det følger af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1131 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Erhvervsrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg, at ansøgere ikke har et egentligt retskrav på at modtage tilskud. Tilskud er begrænset af den ramme, der er afsat på finansloven. AUB kan give helt eller delvis afslag på tilskud. Der er ikke regler for AUB’s vurdering og prioritering, men AUB’s administration tilrettelægger retningslinjerne for bevilling af tilskud.

I 2013 var der afsat 30 mio. kr. til tilskud efter AER-lovens § 12 b. Der var 22,5 mio. kr. til rådighed i første runde med ansøgningsfrist den 1. april 2013 og 7,5 mio. kr. i anden runde med ansøgningsfrist den 1. september 2013. AER modtog ansøgninger for 35,8 mio. kr. til den første runde, som disse tre ansøgninger er omfattet af.

Som led i sin prioritering frasorterer AUB først de ansøgninger, der ikke opfylder formalitetskravene, fx ansøgninger, hvor ansøgeren ikke er omfattet af målgruppen, og ansøgninger, der ikke er underskrevet, ikke er påtegnet af det faglige udvalg eller er modtaget efter ansøgningsfristens udløb. AUB frasorterer herefter de ansøgninger, hvor alle planlagte aktiviteter falder uden for de typer af aktiviteter, der kan ydes tilskud til. Er der fortsat ikke dækning til alle resterende projekter, frasorteres de ansøgninger, hvor en del af aktiviteterne falder uden for. Herefter vurderes og prioriteres de resterende ansøgninger.

Som en del af vurderingen ses bl.a. på indhold i ansøgningen samt prisen pr. forventet praktikplads. AUB vurderede i forhold til de tre ens projekter inden for områderne Industrioperatør, Smed og Industriteknik, at de alle havde en ekstrem høj pris i forhold til det forventede antal ekstra uddannelsesaftaler.

AUB vurderede endvidere, at de i ansøgningerne beskrevne aktiviteter var for upræcise og kun bestående af hensigtserklæringer om fx ”at genskabe interessen og ambitionen for uddannelse af elever hos de virksomheder, der ikke pt. udnytter deres godkendelse samt skabe eller genskabe praktikpladser”.

AUB valgte på denne baggrund at prioritere andre ansøgninger højere, og der var dermed ikke midler til også at dække disse tre ansøgninger.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har ansøgere ikke noget retskrav på at modtage tilskud, idet det tilkommer AUB at prioritere blandt de indkomne ansøgninger inden for den samlede økonomiske ramme afsat på finansloven.

I ansøgningsrunden april 2013 var der afsat midler på i alt 22,5 mio. kr. og AUB modtog ansøgninger for 35,8 mio. kr. I forbindelse med prioriteringen af de indkomne ansøgninger vurderede AUB, at de tre projekter ”Skabe interesse og kendskab til erhvervsuddannelsen hos virksomheder og nye elever” inden for områderne Industrioperatør (ansøgt beløb 250.000 kr.; forventet resultat som følge af aktiviteten: 8 ekstra uddannelsesaftaler), Smed (ansøgt beløb 480.000 kr.; forventet resultat som følge af aktiviteten: 10 ekstra uddannelsesaftaler) og Industriteknik (ansøgt beløb 480.000 kr.; for- ventet resultat som følge af aktiviteten: 10 ekstra uddannelsesaftaler) opfyldte de formelle krav til ansøgningen og havde aktiviteter af en type, der ville kunne gives tilskud til.

AUB vurderede imidlertid, at beskrivelsen af de konkrete aktiviteter var for uklar og prisen pr. forventet ekstra uddannelsesaftale ekstrem høj i forhold til andre indkomne ansøgninger, og på den baggrund prioriterede AUB at give tilskud til andre ansøgninger i ansøgningsrunden, hvorefter der ikke var midler til at tilgodese de tre omhandlede ansøgninger.

Ankenævnet finder ikke i det, som klager har anført, eller i øvrigt grundlag for at tilsidesætte AUB’s vurdering af de tre ansøgninger fra Erhvervsskole i forhold til de øvrige ansøgninger i ansøgningsrunden og stadfæster herefter AUB’s afgørelser af 31. maj. 2013.