Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-56 / 09-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX, Virksomhed, p.v.a. NN over afgørelse af 16. juli 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 13. august 2015 over ATP’s afgørelse af 16. juli 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af NN's beskæftigelsesgrad i 2013, da indsigelse først var modtaget af ATP i juni 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelsen om beskæftigelsesgraden for 2013, som blev udsendt i juni 2014, var modtaget af NN.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at arbejdsgiveren desværre ikke har indbetalt ATP rettidigt, hvilket NN ikke var bekendt med før årsopgørelsen for 2014 forelå i juni 2015. NN kontakter ikke ATP i juni 2014, da hun forventer, at arbejdsgiver har indbetalt ATP korrekt.

ATP har i en udtalelse af 17. september 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP har oplyst, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2013 er sendt til NN's folkeregisteradresse i juni 2014. Af brevet fremgår, at NN skal kontakte ATP inden 3 måneder, hvis oplysningerne ikke er korrekte.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af NN's beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013 er tidligst er fremsat ved telefonsamtale med NN's revisor den 23. juni 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2013.