Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-120 / 13-04-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX på vegne af XX over afgørelse af 29. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage på vegne af XX over ATPs afgørelse af 29. juli 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i 2009 og 2012.

Ankenævnet har noteret sig, at ATP med sin udtalelse af 3. december 2014 til Ankenævnet har omgjort sin afgørelse af 29. juli 2014 for så vidt angår indkomståret 2009, således at beskæftigelsesgraden for 2009 nu er fastsat til 100 %. Klager har således fået medhold i sin klage vedrørende indkomståret 2009.

Med hensyn til indkomståret 2012 har ATP fastholdt sin afgørelse af 29. juli 2014 med henvisning til, at indsigelse vedrørende dette år først blev modtaget i ATP ved telefonisk henvendelse den 20. januar 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX. ATP fandt, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2012 måtte anses for at være kommet frem i juni 2013.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at XX ikke har modtaget brevet med opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012. ATP skrev endvidere den

16. december 2013 til XX, at der var fundet fejl i ATP-bidragene for 2012, og han har allerede derfor ikke haft anledning til at tro andet, end at ATP var opmærksom på, at beskæftigelsesgraden for 2012 var forkert. Det forhold, at der var tale om en tastefejl, og det omhandlede indkomstår rettelig var 2011, kan ikke ændre på dette forhold.

ATP har i udtalelse af 3. december 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP har i forbindelse med behandlingen af sagen spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen, hvilket ikke har været tilfældet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først fremsat den 20. januar 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle post- gang er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at der i den periode, hvor opgørelsen for 2012 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i postgangen i et omfang, der sandsynliggør, at brevet ikke er nået frem.

Det forhold, at ATP den 16. december 2013 skrev til XX vedrørende fejl i de indberettede ATP-bidrag for 2011 – som ved en tastefejl et enkelt sted i brevet fremgår som vedrørende 2012 – kan ikke føre til et andet resultat, da indsigelsesfristen allerede udløb i september 2013. Den tidligste henvendelse fra XX efter udsendelsen af ATPs meddelelse i juni 2013 ses at være den 10. december 2013, og også på dette tidspunkt var indsigelsesfristen vedrørende indkomståret 2012 udløbet.

Ankenævnet finder således, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet herefter ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2012.