Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-119 / 11-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX på vegne af XX over afgørelse af 17. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget klage fra XX på vegne af XX over ATPs afgø­relse af 17. juli 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgøresen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2011, da indsigelsen først var modtaget efter indsi­gelsesfristens udløb. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 17. juli 2014, at meddelelsen vedrørende indkomståret 2011 måtte anses for at være kommet frem i juni 2012.

XX har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at en afgørelse, der ubestridt er forkert, ikke bør opretholdes alene af formelle årsager. Han henviser i klagen desuden til tidligere fremsendte bemærkninger, hvor det bl.a. er anført, at ATP ikke har godtgjort, at ATPs meddelelse er kommet frem i den konkrete sag, samt at pligten til individuel sagsbehandling er til­sidesat.

ATP har i ud­talelse af 27. august 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet XX ikke har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2011 inden for indsigelsesfristen på 3 måneder.

Det fremgår af ATPs afgørelse af 17. juli 2014, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der i udsendelsesperioderne kan have været nogle få dages forsinkelse i leveringen.

XX har i parthøringssvar af 2. september 2015 bl.a. henvist til tidligere fremsendte bemærkninger. Han gør således gældende, at XX ikke har modtaget opgø­relsen af beskæftigelsesgraden for 2011, at det er ubestridt, at opgørelsen er forkert, samt at ATP har fastsat beskæftigelsesgraden på et ufuldstændigt grundlag uden at benytte sig af den adgang til at indhente oplysninger fra andre offentlige registre, som er forudsat i skattenedslagslovens § 5, stk. 1, nr. 3.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011 er først fremsat den 3. april 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til XX folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i de perioder, hvor opgørelsen for 2011 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten, der sandsynliggør, at brevet ikke er nået frem.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulov­bestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2011.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ATPs sagsbehandling vedrørende opgørelsen af beskæftigelsesgraden i relation til skattenedslagsloven eller med hensyn til ATPs opfyldelse af be­viset for, at opgørelsen må anses for at være kommet frem til XX i juni 2012.