Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-6 / 02-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX på vegne af Virksomhed over afgørelse af 11. december 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB afgørelse af 11. december 2014, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af løntilskud for eleven XX for perioden fra den 3. juni 2013 til den 9. december 2013, da ansøgning om udbetaling for disse måneder er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har på vegne af Virksomhed i brev af 31. december 2014 anført, at man gennem en lang periode har forsøgt at ansøge om tilskuddet gennem virk.dk, men at dette ikke kunne lade sig gøre, før Virksomhed fik udstedt en blanket fra en kommunal sagsbehandler. Hvis denne blanket var modtager til tiden, kunne Virksomhed have indsendt ansøgningen til tiden.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 28. januar 2015 fastholdt sit afslag på udbetalingen af løntilskud for perioden fra den 3. juni 2013 til den 9. december 2013 og oplyst, at eleven XX den 3. juni 2013 påbegyndte et EGU-praktikforløb hos Virksomhed. Først den 10. december 2014 indsendte Virksomhed en ansøgning om løntilskud for praktikforløbet omhandlende perioden fra den 3. juni 2013 til den 3. januar 2014. AUB meddelte den 11. december 2014 afslag på tilskud for tiden indtil den 9. december 2013 under henvisning til, at ansøgning skal indgives senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til tilskuddet. Dette fremgår af AUB-lovens § 15 d, stk. 3. Tilskud for perioden fra den 3. juni 2013 til den 9. december 2013 var således på ansøgningstidspunktet forældet, og AUB har ikke mulighed for at dispensere fra fristen.

Ankenævnets begrundelse

Efter AER-lovens § 16 d, stk. 3, som affattet ved lov nr. 1230 af 2. november 2010, skal ansøgning om udbetaling af løntilskud indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil. Bestemmelsen, der videreførte § 3, stk. 6, nr. 2, i lov nr. 1218 af 14. december 2009, er opretholdt ved § 7, stk. 4, 1. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012.

Idet eleven XX påbegyndte sit EGU-praktikforløb hos Virksomhed den 3. juni 2013, og idet ansøgning om elevtilskud først blev indgivet den 10. december 2013, er retten til løntilskud i perioden fra den 3. juni 2013 til den 9. december 2013 bortfaldet efter de nævnte bestemmelser. Det anførte om, at Virksomhed ikke kunne ansøge via Virk.dk før modtagelse af relevant blanket fra kommunal sagsbehandler, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster derfor AUBs afgørelse.