Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-74 / 07-12-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX på vegne af NN over afgørelse af 13. august 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 6. september 2015 på vegne af NN over ATP’s afgørelse af 13. august 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af NN’s beskæftigelsesgrader i 2010, 2012, 2013 og 2014, da indsigelse først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse den 4. august 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelserne om beskæftigelsesgraderne, som blev udsendt i henholdsvis juni 2011, juni 2013, juni 2014 og februar 2015, var modtaget af NN.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at NN i perioden har været sygemeldt flere gange på grund af en arbejdsskade. Han har løbende haft kontakt til en socialrådgiver i sin fagforening og været af den opfattelse, at han ikke skulle foretage sig noget. Dette har imidlertid beroet på en misforståelse, idet man har sammenblandet skattenedslag med udbetaling af Skattefri præmie. Han mener i øvrigt ikke, at ATP’s information om konsekvenserne af ikke at reagere på indsigelsesfristen har været tydelig nok.

ATP har i en udtalelse af 13. oktober 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP har oplyst, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2010, 2012 og 2013 er sendt til NN’s folkeregisteradresse og meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2014 er sendt til NN’s e-Boks.

Af brevene fremgår, at NN skal kontakte ATP inden 3 måneder, hvis oplysningerne ikke er korrekte.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af NN’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010, 2012, 2013 og 2014 er først fremsat ved telefonisk henvendelse den 4. august 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Ankenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det af ATP’s meddelelser fremgår, at ”Det er vigtigt, at du selv kontrollerer at din beskæftigelsesgrad for [2013] er korrekt…” og ”Er din beskæftigelsesgrad for [2013] forkert beregnet, skal du inden 3 måneder ringe eller skrive til ATP, Skattenedslag for seniorer. Herefter kan opgørelsen ikke ændres.”

Ankenævnet finder således, at ATP i fornødent omfang har informeret om vigtigheden af at overholde indsigelsesfristen.

Den misforståelse der måtte foreligge mellem NN og hans fagforening om, hvilke problemstillinger fagforeningen har påtaget sig at hjælpe NN med, kan heller ikke føre til et andet resultat, men er et anliggende mellem NN og hans fagforening.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2010, 2012, 2013 og 2014.