Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-100 / 10-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP) afgørelse af 5. april 2013

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 5. april 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven er 88 % for indkomståret 2012.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 22. april 2013 klaget over, at ATP har opgjort hans samlede beskæftigel­ses­grad til 88 % i årene fra 2008 til 2012. Han henviser til, at ATP ikke har medregnet 25 afholdte feriedage årligt.

Ved brev af 22. juli 2013 præciserer XX imidlertid, at klagen alene vedrører ATP’s opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2012 til 88 %. Samtidig anmoder han om udsættelse af klagefristen i relation til ATP’s afgørelse af 3. juli 2013 vedr. beskæftigelsesgraden for årene 2008 til 2011. XX har senest den 18. juni 2015 i en telefonsamtale med Ankenævnets sekretariat fastholdt, at han ønsker ATP’s afgørelse af 5. april 2013 vedrørende beskæftigelsesgraden for 2012 behandlet af Ankenævnet inden stillingtagen til en eventuel anke af ATP’s senere afgørelse af 3. juli 2013 f.s.v.a. beskæftigelsesgraden i årene 2008 til 2011.

I høringssvar af 12. juli 2013 anfører XX endvidere, at beskæftigelsesgraden bør beregnes på baggrund af det faktiske årlige timetal inklusive ferietimer.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 21. juni 2013 fastholdt, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 er 88 %.

ATP sendte i februar 2013 meddelelse til XX om, at hans beskæftigelsesgrad for 2012 var op­gjort til 84 %.

Den 26. februar 2013 modtog ATP kopi af XX’s lønsedler for august 2008, januar 2009, august 2010, juni 2011, august 2011 og marts 2012.

Den 5. april 2013 sendte ATP et brev til XX med oplysning om, at ATP havde for­højet hans beskæftigelsesgrad for 2012 til 88 %. Forhøjelsen skete fordi 14 dage i marts 2012 ved afslutning af ansættelsesforhold medregnes.

Skattenedslag til seniorer betinges bl.a. af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav efter skattenedslagslovens § 4. For at opfylde arbejdstidskravet skal personen hvert indkomstår være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuld­tidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1. Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedsløn­nede.

Af de indberettede ATP-bidrag i 2012 fremgår, at XX er måneds­lønnet, og at der i måne­derne januar og februar samt i perioden maj til december 2012 er indberettet ATP-bidrag med fuldtidssats. I marts måned 2012 er der indbetalt ATP-bidrag fra Virksomhed svarende til beskæftigelse i mellem 78 og 117 timer og ATP-bidrag i forbindelse med modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge i perioden fra den 12. marts 2012 til den 1. april 2012. Der er ikke indberettet ATP-bidrag for resten af april måned.

De 14 dages beskæftigelse i marts 2012 medregnes i opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012 sammen med de 10 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Perioden med arbejdsløshedsunderstøttelse i marts måned samt perioden uden ATP-bidrag i april måned 2012 kan ikke medregnes. ATP fastholder herefter, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 er 88 %.

ATP oplyser endvidere, at XX ikke tidligere har haft indsigelser til de årlige opgørelser af beskæftigelsesgraderne forårene 2008 til 2011. ATP har efterfølgende den 3. juli 2013 truffet afgørelse om, at indsigelsesfristen efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, er overskredet for så vidt angår fastsættelse af beskæftigelsesgraden for årene 2008 til 2011.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattened­slagsloven) anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidrags­pligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægs­pension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en ar­bejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbe­skæftiget medlem. Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person dog også for fuldtidsbe­skæftiget, hvis der er ind­betalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag, eller hvis det kan dokumenteres, at arbejdstidskravet er opfyldt i 90 % af lønperioderne.

Det fremgår af § 2, stk. 2, i bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. septem­ber 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæfti­gelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Det følger af det anførte, at ATP-lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal være opfyldt i 90 % af lønperioderne, og at det ikke er tilstrækkeligt, at der i gennemsnit er arbejdet et antal timer svarende til timegrænsen.

XX er månedslønnet, og skal derfor opfylde et arbejdskrav på mindst 117 timer pr. måned.

Der er i månederne januar og februar samt maj til december 2012 indbetalt ATP-bidrag med fuldtidssats. Herudover har XX ifølge lønseddel været fuldtidsbeskæftiget i perioden fra den 1. marts til den 12. marts 2012. Herefter modtog XX ifølge den med klagen indsendte udskrift fra indkomstregisteret arbejdsløshedsdagpenge i perioden fra den 12. marts til den 1. april 2012. Der er ikke indbetalt ATP-bidrag eller registreret indkomst i april 2012.

XX i perioden fra den 12. marts 2012 til den 1. maj 2012 enten afholdte ferie uden for ansættelsesforhold eller modtog arbejdsløshedsunderstøttele, kan perioden ikke medregnes som en periode med fuldtidsbeskæftigelse ved opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 efter lov om skattenedslag for seniorer.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 5. april 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 er 88 % svarende til fuldtidsbeskæftigelse i 10,5 måned i 2012.

Ankenævnet har efter ønske fra XX ikke taget stilling til ATP’s afgørelse af 3. juli 2013, hvorefter ATP meddeler, at det ikke er muligt at behandle hans indsigelse over fastsættelsen af beskæftigelsesgraden for årene 2008 til 2011, idet indsigelsesfristen efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, er overskredet.

Ankenævnet bekræfter, at ankefristen i forhold til ATP’s afgørelse af 3. juli 2013 er udsat dog således, at en eventuel anke over afgørelsen af 3. juli 2013 skal indsendes til Ankenævnet senest 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse.