Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-28 / 02-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP) afgørelse af 20. februar 2014

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 20. februar 2014, hvorefter XX’s samlede beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven er 86 % for indkomstårene 2009 - 2013.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 2. marts 2014 klaget over, at ATP har opgjort hans samlede beskæftigel­ses­grad til 86 % for årene fra 2009 - 2013. Han henviser til, at han i perioden har arbejdet 7.338 timer, og at han efter reglerne skulle have haft mindst 7.020 arbejdstimer i perioden for at opnå ret til skattenedslag for seniorer. XX henviser til, at det ingen steder står skrevet, at arbejdstiden opgøres på årsbasis.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 27. marts 2014 fastholdt, at XX’s samlede beskæftigelsesgrad for årene 2009 - 2013 er 86 %.

ATP sendte i februar 2014 meddelelse til XX om, at hans beskæftigelsesgrad for 2013 var op­gjort til 83 %, og at den samlede beskæftigelsesgrad for årene 2009 - 2013 var 83 %.

Den 17. februar 2014 modtog ATP dokumentation for XX’s beskæftigelse i 2013.

Den 20. februar 2014 sendte ATP et brev til XX med oplysning om, at ATP havde for­højet hans beskæftigelsesgrad for 2013 til 100 % på baggrund af de indsendte oplysninger om ferie m.m. ATP oplyste samtidig, at den samlede beskæftigelsesgrad for årene 2009 - 2013 herefter var 86 %.

Skattenedslag til seniorer betinges bl.a. af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav efter skattened­slagslovens § 4. For at opfylde arbejdstidskravet skal personen hvert indkomstår være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuld­tidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1. Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedsløn­nede, mindst 54 timer for 14-dages lønnede og mindst 27 timer for ugelønnede.

Det er således ikke det årlige timetal, eller et gennemsnit af årets beskæftigede timer, der skal lægges til grund for vurderingen af arbejdstidskravet, men derimod om arbejdstidskravet er opfyldt i den enkelte lønperiode.

ATP har opgjort beskæftigelsesgraden for de enkelte år på baggrund af beskæftigelsesgraden for årenes lønperioder. Beskæftigelsesgraden for årene 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 er opgjort til henholdsvis 75 %, 53 %, 100 %, 100 % og 100 %. Dette svarer til en samlet beskæftigelsesgrad på 86 % for perioden 2009 til 2013 ((75+53+100+100+100)/5 = 85,6 % ≈ 86 %).

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven) anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidrags­pligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægs­pension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en ar­bejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbe­skæftiget medlem. Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person dog også for fuldtidsbe­skæftiget, hvis der er ind­betalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag, eller hvis det kan dokumenteres, at arbejdstidskravet er opfyldt i 90 % af lønperioderne.

Det fremgår af § 2, stk. 2, i bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. septem­ber 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæfti­gelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Det følger af det anførte, at ATP-lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal være opfyldt i 90 % af lønperioderne, og at det ikke er tilstrækkeligt, at der i gennemsnit er arbejdet et antal timer svarende til timegrænsen.

Ankenævnet finder ikke anledning til at anfægte ATP’s opgørelse af beskæftigelsesgraden for de enkelte indkomstår 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 til henholdsvis 75 %, 53 %, 100 %, 100 % og 100 %.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 20. februar 2014, hvorefter XX’s samlede beskæftigelsesgrad for perioden 2009 til 2013 er fastsat til 86 %.