Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-11 / 22-04-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP) afgørelse af 13. december 2013

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 13. december 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven er 67 % for indkomståret 2012.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 15. januar 2014 klaget over, at ATP har opgjort hendes beskæftigelsesgrad for 2012 til 67 %. Hun mener, at det er urimeligt, at beregningsmetoden ikke tager højde for hendes atypiske ansættelsesforhold som nattevagt på et krisecenter.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 4. februar 2014 fastholdt, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 er 67 %.

ATP sendte i juni 2013 meddelelse til XX om, at hendes beskæftigelsesgrad for 2012 var opgjort til under 51 %.

I telefonsamtale den 10. juni 2013 gjorde XX indsigelse over for beskæftigelsesgraden og indsendte dokumentation for beskæftigelsestimer som blev modtaget i ATP den 12. december 2013.

Den 13. december 2013 sendte ATP et brev til XX med oplysning om, at ATP havde forhøjet hendes beskæftigelsesgrad til 67 %.

Skattenedslag til seniorer betinges bl.a. af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav efter skattenedslagslovens § 4. For at opfylde arbejdstidskravet skal personen hvert indkomstår være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuldtidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1. Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedslønnede.

Af de indberettede ATP-bidrag i 2012 fremgår, at XX er månedslønnet, og at der i månederne februar, juni, juli og oktober 2012 er indberettet ATP-bidrag med fuldtidssats.

Af den indsendte dokumentation fremgår det, at XX aflønnes med en arbejdstid på 26 timer om ugen svarende til 112,58 timer om måneden, og at hun i flere måneder har ekstra timer, som hun aflønnes for. ATP tager udgangspunkt i det faktiske aflønnede timetal i hver måned, uanset at ATP- bidragene indregnes forskudt i den efterfølgende måned, og herefter kan månederne januar, april, maj, juni, september-december 2012 medregnes i opgørelsen.

XX opfylder således timekravet i 8 måneder i 2012, svarende til en beskæftigelsesgrad på 67 %.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven) anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem. Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person dog også for fuldtidsbeskæftiget, hvis der er indbetalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag, eller hvis det kan dokumenteres, at arbejdstidskravet er opfyldt i 90 % af lønperioderne.

Det fremgår af § 2, stk. 2, i bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Det følger af det anførte, at ATP-lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal være opfyldt i 90 % af lønperioderne, og at det ikke er tilstrækkeligt, at der i gennemsnit er arbejdet et antal timer svarende til timegrænsen.

XX er månedslønnet, og skal derfor opfylde et arbejdskrav mindst 117 timer pr. måned.

Ankenævnet kan tiltræde det af ATP anførte om opgørelsen af XX’s faktiske arbejdstimer i de enkelte måneder. Dermed kan der i opgørelsen af beskæftigelsesgraden medregnes 8 måneder i 2012, svarende til en beskæftigelsesgrad på 67 %, og Ankenævnet stadfæster derfor ATP’s afgørelse.