Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-5 / 22-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP) afgørelse af 11. december 2013

Ankenævnet ophæver ATP's afgørelse af 11. december 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven er 75 % for 2011, og hjemviser sagen til ATP til (1) oplysning af, hvilke omstændigheder der har begrundet hendes tidsbegrænsede ansættelsesforhold, og hvordan de har afløst hinanden, og (2) stillingtagen til, om skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, jf. bekendtgørelse nr. 859 af 26. november 2008 om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 4, stk. 4, skal forstås i overensstemmelse med de særlige regler om tidsbegrænset ansættelse, samt (3) afgørelse på det herefter foreliggende grundlag.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 30. december 2013 klaget over, at afholdt ferie under kollektiv ferielukning på hendes arbejdspladser ikke kan medregnes i hendes beskæftigelsesgrad for 2011. Hun har anført, at hendes tidsbegrænsede ansættelsesforhold ikke kan anses for at være selvstændige tidsbegrænsede ansættelser, men må anses som ét ansættelsesforhold, og har herved bl.a. henvist til en udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet, hvorefter der ved ansættelse i to på hinanden følgende semestre alene adskilt af en ferieperiode ved den anden ansættelse forligger en fornyelse af den første.

ATP's udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 6. marts 2014 fastholdt sin afgørelse for indkomståret 2011 og anført, at skattenedslag til seniorer bl.a. betinges af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav efter skattenedslagslovens § 4. For at opfylde arbejdstidskravet skal personen hvert indkomstår være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuldtidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedslønnede, 54 timers arbejde pr. 14. dag for 14-dages lønnede og 27 timer pr. uge for ugelønnede. ATP- lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal være opfyldt i 90 % af lønperioderne.

Af de indberettede ATP-bidrag for XX fremgår det, at hun er månedslønnet. Ifølge ATP’s registreringer opfylder hun beskæftigelseskravet i perioderne januar-april, juni, august- september samt november-december måned 2011.

Der foreligger ikke dokumentation for, at XX i juli måned 2011, hvor hun holdt ferie med feriegodtgørelse, var i et ansættelsesforhold.

Da ferien ikke er afholdt i et ansættelsesforhold, kan den efter fast praksis ikke medregnes i opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

På baggrund af ovenstående finder ATP, at beskæftigelsesgraden for 2011 kan fastsættes til 75 %.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår, om XX var i et ansættelsesforhold under afholdelse af ferie med ferie- godtgørelse i 2011. ATP har ikke taget stilling til det, som XX har anført om betydningen af de særlige regler om tidsbegrænset ansættelse. Ankenævnet ophæver derfor afgørelsen og hjemviser sagen til fortsat behandling som angivet ovenfor.