Spring over hovedmenu

Afgørelse / J.nr. 2014-108 /

Afgørelse vedrørende klage fra XX over Arbejdsmarkedets Tillægs­pensions (ATP) afgørelse af 13. december 2013

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 8. juli 2014, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven er 50 % for indkomståret 2013.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Mtintzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 25. august 2014 klaget over, at ATP har opgjort hendes beskæftigelsesgrad for 2013 til 50 %. Hun har ikke fuld tid i hver måned, men mener at der må være mulighed for, at også timerne for de måneder hun arbejder mindre end fuldtids kan regnes med i beskæftigelsesgraden.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

I telefonsamtale den 11. juni 2014 gjorde XX indsigelse over for beskæftigelsesgraden og indsendte efterfølgende dokumentation for beskæftigelsestimer.

Den 8. juli 2013 sendte ATP et brev til XX med oplysning om, at ATP havde gennemgå­ et lønsedlerne, og at der ikke var dokumenteret yderligere timer, der kunne indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

Skattenedslag til seniorer betinges bl.a. af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav efter skattened­slagslovens § 4. For at opfylde arbejdstidskravet skal personen hvert indkomstår være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens§ 15 som fuld­ tidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1. Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedslønnede.

Af de indberettede ATP-bidrag i 2013 fremgår, at Ruth Pedersen er månedslønnet, og at der i måne­derne maj-august, oktober og november 2012 er indberettet ATP-bidrag med fuldtidssats.

Ruth Pedersen opfylder således timekravet i 6 måneder i 2012, svarende til en beskæftigelsesgrad på 50 %.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven) anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter§ 15 i lov om Arbejdsmarke­dets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbe­skæftiget medlem. Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person dog også for fuldtidsbe­skæftiget, hvis der er indbetalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag, eller hvis det kan dokumenteres, at arbejdstidskravet er opfyldt i 90 % af lønperiodeme.

Det fremgår af § 2, stk. 2, i bilagene til bekendtgørelse ru. 859 af 8. september 2009 om Arbejds­markedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme ar­bejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forud­ sætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for må­nedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Det følger af det anførte, at for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal ATP-lovens timegrænse være opfyldt i 90 % af lønperioderne, og at det ikke er tilstrækkeligt, at der i gennemsnit er arbejdet et antal timer svarende til timegrænsen.

XX er månedslønnet, og skal derfor opfylde et arbejdskrav på mindst 117 timer pr. må­ ned.

Ankenævnet kan tiltræde det af ATP anførte om opgørelsen af XX’s faktiske arbejdstimer i de enkelte måneder. Dermed kan der i opgørelsen af beskæftigelsesgraden medregnes 6 måneder i

2013, svarende til en beskæftigelsesgrad på 50 %, og Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse.