Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-33 / 22-02-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelser af 20. og 26. februar 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelser af 20. og 26. februar 2014, således at XX er berettiget til udbetaling af godtgørelse under skoleophold på erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden 6. januar til 12. februar 2014, og sagen sendes tilbage til AUB til beregning og udbetaling af den ansøgte økonomiske støtte.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev modtaget den 13. marts 2014 klaget over, at AUB har afslået hendes ansøgning om udbetaling af godtgørelse under skoleophold på erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden fra den 6. januar til den 12. februar 2014 under henvisning til, at det faglige udvalgs tilsagn om at sidestille hendes beskæftigelse i udlandet i perioden fra den 8. april til den 20. december 2013 med en dansk praktikuddannelse ikke var underskrevet, før hun påbegyndte sit praktikophold i udlandet.

XX anfører bl.a., at erhvervsskolen har været længe om at oversende papirerne til det faglige udvalg, og at dette er baggrunden for, at forhåndstilsagnet blev forsinket.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i udtalelse af 20. marts 2014 fastholdt afgørelserne under henvisning til § 2, stk. 3, i bekendtgørelsen om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. (PIU-bekendtgørelsen). Efter denne bestemmelse skal det faglige udvalg på forhånd have givet tilsagn om sidestilledelse af den udenlandske praktikuddannelse med en dansk.

I den foreliggende sag er tilsagnet fra det faglige udvalg underskrevet den 29. april 2013, dvs. efter at XX den 8. april 2013 havde påbegyndt sit praktikophold i Land.

Da tilsagnet om at sidestille den udenlandske praktikuddannelse med en dansk først er underskrevet, efter at praktikuddannelsen var påbegyndt, kan XX ikke få udbetalt nogen økonomisk støtte efter § 2 i PIU-bekendtgørelse.

Ankenævnets begrundelse

Efter AUB-lovens § 11, stk. 1, skal AUB yde godtgørelse til elever, som efter den hidtidige § 5, stk. 5, i erhvervsuddannelsesloven af en skole er optaget til en skoleperiode i et hovedforløb uden uddannelsesaftale på grundlag af praktik i udlandet. Det må herved anses for forudsat, at praktikopholdet i udlandet kan sidestilles med en faglig relevant dansk praktikuddannelse. Optagelse efter § 5, stk. 5, kan derfor kun ske, når praktikopholdet i udlandet lever op til dette krav.

Støtte efter AUB-lovens § 11, stk. 1 (og stk. 2 om tillæg til støtte efter stk. 1), må på den baggrund tilsvarende anses for betinget af, at der ved optagelse på skolen foreligger eller sker en godkendelse af, at den udenlandske praktik kan sidestilles med tilsvarende dansk praktik. Der er derimod ikke i loven noget grundlag for at betinge støtte efter § 11 af, at sådan godkendelse foreligger allerede forud for tiltrædelsen af den udenlandske praktik. Bestemmelsen i § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 må forstås i overensstemmelse hermed.

Ankenævnet ændrer derfor AUB’s afgørelser af 20. og 26. februar 2014, således at XX er berettiget til udbetaling af godtgørelse under skoleophold på erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden fra den 6. januar til den 12. februar 2014, og sagen sendes tilbage til AUB til beregning og udbetaling af den ansøgte økonomiske støtte.