Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-65 / 16-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 9. juli 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 6. august 2015 modtaget XX’s klage over ATP’s afgø­relse af 9. juli 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer, samt supplerende oplysninger den 4. oktober 2015.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse den 4. juni 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2014 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesopgørelsen for 2013.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at hun har overset 3-månedersfristen. Hun anfører videre, at hun dengang var dårligere til computere, e-boks osv., og at hun var overbevist om, at man kun skulle indsende lønsedler hvert andet år.

ATP har i en ud­talelse af 7. september 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at brevet dateret juni 2014 er sendt til XX’s e-boks, idet hun havde anmodet om denne kommunikationsform. Modtagelsen af brevet er ubestridt.

XX er blevet partshørt over ATP’s udtalelse og har den 4. oktober 2015 indsendt yderli­gere bemærkninger. Hun anfører, at hun har været i fuld beskæftigelse i 2013, og at hun på grund af manglende fortrolighed med computeren og med benyttelse af e-boks ikke rettidigt fik læst brevet fra ATP, hvori 3-måneders fristen blev nævnt. Hun bemærker i den forbindelse, at hun ikke mindes at have anmodet om, at kommunikation med det offentlige skulle ske igennem e-boks. Dernæst anfører hun, at hun fejlagtigt havde fået den opfattelse, at hun kunne indlevere den efterspurgte doku­mentation for to år ad gangen. Endelig var hun var hospitalsindlagt i august 2014 med efterfølgende sygemelding i 8 uger. Det fremgår af det indsendte bilag 2, at XX var indlagt i kardiolo­gisk afdeling fra 21. august 2014.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigel­sesgraden for 2013 i juni 2014.  Indsigelse mod opgørelsen af hendes beskæftigelsesgrad i ind­komståret 2013 er først frem­sat ved henvendelse til ATP den 4. juni 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag. Det forhold, at XX har været hospitalsindlagt/sygemeldt i en del af den 3 måneder lange indsigelsesperiode, kan under de givne omstændigheder ikke føre til en ændret afgørelse. Ankenævnet bemærker i den forbindelse, at det må lægges til grund, at årsagen til den manglende retti­dige indsigelse er manglende opmærk­somhed på 3 måneders fristen og ikke hendes sygdom. Næv­net lægger herved vægt på, at hun i kla­gen af 6. august 2015 har anført, at hun ikke har gjort indsi­gelse, fordi hun har overset 3-måneders­fristen, at hun dengang var dårligere til computere, e-boks osv., og at hun var overbevist om, at man kun skulle indsende lønsedler hvert andet år.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2013.