Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-64 / 14-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 7. maj 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 7. maj 2014, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter lov nr. 473 af 17. juni 2008 (skattenedslagsloven) er 43 % for 2013.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 13. maj 2014 klaget over, at ATP har opgjort hans beskæftigelsesgrad for 2012 til 43%. Han henviser til, at han i den 1. maj 2013 stoppede sit arbejde i Virksomhed og gik på efterløn. Han fortsatte dog med at yde Virksomhed konsulenthjælp og skrev en bog om Virksomhed, som han blev færdig med den 1. september 2013. X Kommune betalte ham herfor med 5 ugers konsulenthonorar.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 12. juni 2014 fastholdt, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2013 er 43 % og har oplyst, at ATP i februar 2014 sendte meddelelse til XX om, at hans beskæftigelsesgrad for 2013 var opgjort til 33%.

XX kontaktede den 3. marts 2014 ATP telefonisk og på baggrund af dokumentation for udbetaling af honoraret, som blev modtaget i ATP den 22. april 2014, forhøjede ATP beskæftigelsesgraden for 2013 til 43%.

ATP har herved oplyst, at skattenedslag til seniorer bl.a. betinges af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav efter skattenedslagslovens § 4. For at opfylde arbejdstidskravet skal personen hvert indkomstår, fra og med personen fylder 60 år, til og med personen fylder 64 år, være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuldtidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1. Arbejdstidskravet kan efter skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, også opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodtageren dokumentere en arbejdstid, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse efter ATP-loven. Det følger endvidere af § 4, stk. 4, at det er tilstrækkeligt, at den pågældende har været fuldtidsbeskæftiget i ATP-lovens forstand i 90% af lønperioderne.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedslønnede, 54 timers arbejde pr. 14. dag for 14-dages lønnede og 27 timer pr. uge for ugelønnede. ATP- lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal som nævnt være opfyldt i 90% af lønperioderne, og det er således ikke tilstrækkeligt, at der i gennemsnit er arbejdet et antal timer svarende til timegrænsen.

Af de indberettede ATP-bidrag for XX fremgår det, at han er månedslønnet, og at der for månederne januar-april 2013 er indberettet ATP-bidrag for fuldtidsbeskæftigelse. I perioden maj-december er der indberettet ATP-bidrag af efterløn, som ikke kan indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

Derudover har XX indsendt dokumentation for at have modtaget et honorar for yderligere 5 ugers beskæftigelse. Evt. frivilligt, ulønnet arbejde kan ikke indgå i beskæftigelsesgraden, da der ikke er tale om lønmodtagerbeskæftigelse.

Herefter kan XX’s beskæftigelsesgrad for 2013 opgøres til 43%.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Det fremgår af § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

XX har været ansat ved Virksomhed som fuldtidsbeskæftiget i perioden januar- april 2013 og har herefter modtaget et honorar for 5 ugers yderligere beskæftigelse. Der er ikke dokumentation for yderligere beskæftigelse, idet det bemærkes, at frivilligt, ulønnet arbejde ikke kan betragtes som lønmodtagerbeskæftigelse.

XX’s beskæftigelsesgrad for 2013 kan således fastsættes til 43% og Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 7. maj 2014.