Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-29 / 02-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 6. marts 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATP’s afgø­relse af 6. marts 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2013, da indsigelsen først var modtaget efter indsigelsesfristens udløb. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 6. marts 2015, at meddelelsen vedrørende indkomståret 2013, der blev sendt i juni 2014, måtte anses for at være kommet frem.

XX har i klagen til Ankenævnet fastholdt, at han ikke har modtaget brevet fra ATP vedrørende beskæftigelsesgraden for 2013. Han har oplyst, at han siden 1966 har haft fuldtidsarbejde, og at fejlen i beskæftigelsesgraden beror på, at hans arbejdsgiver har indberettet forkert ATP-bidrag. Først i januar 2015 blev han opmærksom på fejlen i forbindelse med overgang til e-Boks. XX anfører desuden, at der ofte sker fejl i postomdelingen i hans kvarter, men at mange fejl ikke registreres.

ATP har i en ud­talelse af 21. april 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet XX ikke har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2013 inden for fristen på 3 måneder.

Det fremgår af ATP’s afgørelse af 6. marts 2015, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der i udsendelsesperioderne kan have været nogle få dages forsinkelse i leveringen.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013 er først fremsat den 5. januar 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevene er kommet frem, idet de er afsendt i overensstemmelse med ATP’s sædvanlige maskinelle postgang, og da de er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til hans folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke i perioden, hvor opgørelsen for 2013 er sendt ud, er oplyst uregelmæssigheder i posten, der sandsynliggør, at brevene ikke er nået frem.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2013.