Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-60 / 30-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 6. februar 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 6. februar 2013, hvorefter der ikke kan ydes økonomisk støtte til rejseudgifter i forbindelse med samtale om praktikplads i By, da der er ansøgt for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Hernik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i sin klage af 3. marts 2013 anført, at hun den 17. april 2012 var til praktik- samtale hos Pandora i By. Den 23. april 2012 informerer hun praktikkonsulent NN om, at hun ikke tager imod praktikpladsen, og ved mail af 16. september 2012 anmoder hun NN om refusion af rejseudgifter i forbindelse med samtalen i By. Den 17. december 2012 rykker hun NN for refusion. Herefter sender NN den 21. december 2012 en ansøgningsbanket til XX, der samme dag returnerer ansøgningsblanket i udfyldt stand til NN, som den 21. januar 2013 sender den til AUB med bemærkning om, at ”fristen er overskredet, hvilket er min fejl, idet papirerne har været forlagt, og jeg er først nu blevet opmærksom på dette.”

AUB’s udtalelse i anledning af klagen 

Den 22. januar 2013 modtog AUB ansøgning om støtte til rejseudgifter i forbindelse med rejsen. AUB afslog ansøgningen ved brev af 6. februar 2013 med henvisning til, at der ikke kan udbetales støtte til rejsen, da der er søgt efter udløbet af 4-måneders fristen.

AUB har ved brev af 14. maj 2013 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at ansøgning om støtte er omfattet af reglerne i PIU-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Det fremgår af bekendtgørelsens § 19, at støtte skal søges senest 4 måneder efter, at rejsen har fundet sted. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra fristoverskridelse med maksimalt 2 måneder.

XX har først den 22. januar 2013 indsendt ansøgning om tilskud til rejseudgifter afholdt den 17. april 2012. Ansøgningen er således indgivet mere end 9 måneder efter, at udgiften er afholdt. AUB har ikke vurderet, om der eventuelt kan ses bort fra en fristoverskridelse på op til 2 måneder, da ansøgningen også efter en eventuel forlængelse med 2 måneder er for sent indgivet.

AUB bemærker, at det anførte omkring kontakt til praktikkonsulent samt dennes beklagelse af den sene fremsendelse af ansøgningen ikke kan føre til et andet resultat.

Ankenævnets begrundelse

Efter PIU-bekendtgørelsens § 19, stk. 1, er det en betingelse for udbetaling af økonomisk støtte til rejse, at ansøgning er indsendt til AUB senest 4 måneder efter, at rejsen har fundet sted. AUB kan efter § 19, stk. 2, i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen i op til 2 måneder. XX rejste til By med henblik på praktiksamtale hos Pandora den 17. april 2012, og AUB modtog ansøgning om økonomisk støtte til denne rejse den 22. januar 2013. Da ansøgningen først er indsendt mere end 9 måneder efter, at rejsen har fundet sted, kan der ikke udbetales støtte efter PIU-bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 19.

Det anførte omkring XX’s kontakt med praktikkonsulent NN 5 måneder efter udgiftens afholdelse kan ikke føre til et andet resultat, idet ansøgning ifølge PIU-bekendtgørelsens § 19 skal indsendes til AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.