Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-70 / 27-10-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 6. august 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 6. august 2015 over ATP’s afgørelse af 6. august 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2011 og 2012, da indsigelse først var modtaget af ATP den 15. juni og 29. juli 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelserne om beskæftigelsesgraderne, som blev udsendt i henholdsvis juni 2012 og juni 2013, var modtaget af XX.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at beskæftigelsesgraderne er opgjort på forkert grundlag, og at hun har fået rettet beskæftigelsesgraderne for 2013 og 2014, hvor hun har arbejdet på samme vilkår.

ATP har i en udtalelse af 11. september 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP har oplyst, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2011 er sendt til XX’s folkeregisteradresse i juni 2012 og meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2012 er sendt til XX’s e-Boks i juni 2013. Af brevene fremgår, at XX skal kontakte ATP inden 3 måneder, hvis oplysningerne ikke er korrekte.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2011 og 2012 er tidligst fremsat ved telefonisk henvendelse den 15. juni 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2011 og 2012.