Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-175 / 11-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 5. juli 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP)

Ankenævnet ændrer ATP’s afgørelse af 5. juli 2013 om XX’s beskæftigelsesgrad efter lov nr. 473 af 17. juni 2008 (skattenedslagsloven), således at beskæftigelsesgraden for 2009 fastsættes til 58 %. Ankenævnet stadfæster samtidig ATP’s afgørelse for så vidt angår fastsættelsen af beskæftigelsesgraden for 2008 og 2010 til henholdsvis 9 % og 50 %. Ankenævnet stadfæster endvidere ATP’s afgørelse om, at indsigelsen mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for indkomståret 2011 ikke kan behandles, da den er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 30. juli 2013 klaget over ATP’s opgørelse af hendes beskæftigelsesgrad for årene 2008-2011. XX oplyser, at hendes løn som timelærer på Institution indeholder betaling for forberedelse, undervisning m.m. Det fremgår af ”Aftale om arbejdstid for Institutions danskafdeling”, at undervisningen omfatter 700 klokketimer pr. fuldtidsansat lærer svarende til en årsnorm på 1.680 timer, og XX mener derfor, at hun opfylder kravet om fuldtidsarbejde i perioderne. Hun har i en supplerende udtalelse oplyst, at undervisningstimetallet for en fuldtidsansat timelærer ifølge aftale med tillidsrepræsentanten er 715 klokketimer svarende til 953 lektioner.

For så vidt angår opgørelsen for indkomståret 2011 han hun anført, at indsigelsen først blev indgivet i maj 2013, idet hendes mand i 2012 fik kræft og døde, og hun havde ikke overskud til at klage på det tidspunkt.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 16. september 2013 ændret XX’s beskæftigelsesgrad for 2009 til 58 % og fastholdt, at beskæftigelsesgraden for 2008 og 2010 er henholdsvis 9 % og 50 %. Samtidig har ATP fastholdt, at ATP ikke har mulighed for at behandle beskæftigelsesgraden for 2011, da fristen for at gøre indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2011 er udløbet.

ATP har oplyst, at skattenedslag til seniorer bl.a. betinges af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav efter skattened­slagslovens § 4. For at opfylde arbejdstidskravet skal personen hvert indkomstår, fra og med det år, hvori perso­nen fylder 60 år, til og med det år, hvori personen fylder 64 år, være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuldtidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1. Arbejdstidskravet kan efter skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, også opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodta­geren dokumentere en arbejdstid, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse efter ATP-loven. Det følger endvidere af § 4, stk. 4, at det er tilstrækkeligt, at den pågældende har været fuldtidsbeskæftiget i ATP-lovens forstand i 90 % af lønperioderne.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedslønnede, 54 timers arbejde pr. 14. dag for 14-dages lønnede og 27 timer pr. uge for ugelønnede. ATP-lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal som nævnt være opfyldt i 90 % af lønperioderne, og det er således ikke tilstrækkeligt, at der i gennemsnit er arbejdet et antal timer svarende til timegrænsen. Arbejdstidskravet omfatter hele indkomståret, og ikke kun fra det tidspunkt, hvor en person fylder 60 år.

XX har i perioden 2008 til 2010 ifølge lønsedler været månedslønnet timelærer og alene haft mindst 117 timer pr. måned i august 2008, i januar, marts, juli, august, oktober og november 2009 samt i januar, marts, juli, august og november 2010. Ved opgørelsen af det månedlige timetal har ATP anvendt omregningsfaktor 1,425 for undervisning i dansk og lærerløn samt omregningsfaktor 1,6 for undervisning i fremmedsprog. Omregningsfaktorerne er oplyst af Institution. Herudover har ATP lagt til grund, at XX har afholdt ferie i maj måned i 2009 og 2010, hvorved der i disse måneder er mindst 117 timer.

ATP har på denne baggrund forhøjet beskæftigelsesgraden til 58 % i 2009. For 2008 og 2010 fastholdes beskæftigelsesgraden på henholdsvis 9 % og 50 %.

Vedrørende 2011 har ATP fastholdt, at ATP ikke har mulighed for at behandle beskæftigelsesgraden for 2011, da fristen for at gøre indsigelse mod opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2011 ifølge skattenedslagslovens § 5, stk. 2, er udløbet. Meddelelsen blev udsendt i februar 2012, og klagen blev indgivet den 14. maj 2013.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidrags­pligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejds­markedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en ar­bejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Det fremgår af § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæfti­gelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Det fremgår af de indsendte lønsedler sammenholdt med oplysninger fra Institution om omregningsfaktorers størrelse og anvendelse samt oplysninger om afholdt ferie i maj måned 2009 og 2010, at XX har været fuldtidsbeskæftiget (mindst 117 timer pr. måned) i 1 måned i 2008, 7 måneder i 2009 og 6 måneder i 2010 svarende til en beskæftigelsesgrad i årene 2008, 2009 og 2010 på henholdsvis 9 %, 58 % og 50 %.

Ankenævnet ændrer herefter ATP’s afgørelse af 5. juli 2013 om XX’s beskæftigel­sesgrad efter lov nr. 473 af 17. juni 2008 (skattenedslagsloven), således at beskæftigelsesgraden for 2009 fastsættes til 58 %. Ankenævnet stadfæster samtidig ATP’s afgørelse for så vidt angår fastsættelsen af beskæftigelsesgraden for 2008 og 2010 til henholdsvis 9 % og 50 %.

ATP har i februar 2012 sendt brev til XX med opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2011. Det følger af skattenedslagslovens § 5, stk. 2, at indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden skal indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen. XX har imidlertid ikke rettet henvendelse til ATP vedrørende opgørelsen for 2011 inden udløbet af denne 3 måneders frist. Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2011.