Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-127 / 08-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 4. august 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgø­relse af 4. august 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 3. juli 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2013 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesopgørelsen for 2012.

ATP afgjorde videre, at beskæftigelsesgraden for 2013 skulle fastsættes til 79 %, idet ATP-bidrag indbetalt under arbejdsløshedsperioder ikke medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

Nævnet bemærker, at der ikke er truffet afgørelse om, hvorvidt XX kan få registreret en højere beskæftigelsesgrad for 2013. ATP har i afgørelsen henvist til, at XX kan indsende yderligere dokumentation. Ankenævnet har på den baggrund ikke taget stilling til opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2013.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han finder det urimeligt, at han skal straffes, når han har gjort alt, hvad der har været muligt for at holde sig i beskæftigelse.

ATP har i en ud­talelse af 9. oktober 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen for 2012-opgørelsen er udløbet. ATP oplyser, at brevet dateret juni 2013 er sendt til XX’s e-boks. Det er ikke bestridt, at han har modtaget brevet.

XX er blevet partshørt over ATPs udtalelse, men har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2012.  Indsigelse mod opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først frem­sat ved henvendelse til ATP den 3. juli 2014. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2012.

Nævnet skal afslutningsvis beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes en ekspeditionsfejl.