Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-52 / 26-10-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 31. maj 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 17. juni 2015 over ATP’s afgørelse af 31. maj 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012, da indsigelse først var modtaget af ATP den 29. maj 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelsen om beskæftigelsesgraden, som blev udsendt i juni 2013, var modtaget af XX.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han har haft beskæftigelse som både lønmodtager og selvstændig i 2012 og han først med årsopgørelsen for 2014 blev klar over, at SKAT mente, at han skulle opfattes som lønmodtager i 2012.

ATP har i en udtalelse af 17. juli 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP har oplyst, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2012 er sendt til XX’s folkeregisteradresse i juni 2013. Af brevet fremgår, at XX skal kontakte ATP inden 3 måneder, hvis oplysningerne ikke er korrekte.

Ankenævnet skal bemærke, at det ikke umiddelbart ses, at XX bestrider, at hans beskæftigelse som lønmodtager i indkomståret 2012 kan opgøres til en beskæftigelsesgrad på 67 %, men at han er uforstående over for, at perioden som selvstændig i 2012 ikke kan medregnes til opfyldelse af betingelserne for skattenedslag for seniorer. Ankenævnet kan imidlertid kun behandle klager over afgørelser truffet af ATP, hvilket i forhold til skattenedslagsloven betyder afgørelser om opgørelsen af beskæftigelsen som lønmodtager. Spørgsmål om betingelserne for at kunne medregne selvstændig virksomhed, herunder lovens afgrænsning af perioder med henholdsvis selvstændig virksomhed og beskæftigelse som lønmodtager hører under Skatteministeriet, som er ressortansvarlig for lov om skattenedslag for seniorer.

Ankenævnet bemærker herefter, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først fremsat ved telefonisk henvendelse den 29. maj 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2012.