Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-209 / 30-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 3. september 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 3. september 2013, hvorefter XX ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb efter NN, der døde den 15. juli 2013.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klagen anført, at hun og NN flyttede sammen med henblik på samliv resten af livet.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 24. oktober 2013 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at ATP er berettiget til alene at lægge adresseoplysningerne fra CPR-registret til grund ved afgørelsen af, om samlivet har bestået i en sammenhængende periode på 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet. Det er således ATP’s faste praksis alene at lægge vægt på CPR-registrets oplysninger ved afgørelsen af, om betingelsen om fæl­les bopæl i de seneste 2 år forud for dødsfaldet eller forud for en evt. institutionsanbringelse er opfyldt, når det drejer sig om samliv på fælles bopæl i Danmark.

Ifølge CPR-registret havde XX og NN fælles adresse på Adresse 1 i By A fra den 15. maj 2012. Betingelsen om 2 års fælles folkeregisteradresse umiddelbart forud for dødsfaldet den 15. juli 2013 er dermed ikke opfyldt. At NN var flyttet på plejecenter den 1. juni 2013 ændrer ikke på betingelsen om 2 års fælles adresse.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 14 b, stk. 2, er det en betingelse for udbetaling af engangsbeløb til en samlever, at samlivet med afdøde har bestået i mindst de seneste 2 år forud for dødsfaldet eller samleverens institutionsophold. Efter § 8, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 540 af 21. maj 2013 om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægs­pension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død er ATP, hvis de samlevende har haft fælles bopæl i Danmark, berettiget til udelukkende at lægge adresse­oplysninger i Det Centrale Personregister, CPR-registeret, til grund.

De nævnte regler i bekendtgørelsen om, at dokumentation for samlivet skal føres gennem oplysningerne i CPR-registret, er endvidere forudsat i bemærkningerne i forslaget til ATP-lovens § 14 b, stk. 2, i lovforslag nr. 173 (Folketingssamlingen 2001-02), hvor der står, at ATP skal undersøge, ”at betingelserne for ... udbetaling af ydelser er til stede på grundlag af ... oplysninger fra folkeregistret, herunder særligt oplysninger om adresse og civilstand, medmindre ATP på grund af særlige om­stændigheder finder det påkrævet at tilvejebringe yderligere oplysninger om samlivets beståen.” Efter lovforarbejderne er samliv ifølge Folkeregistret (CPR-registret) således en nødvendig, men ikke altid tilstrækkelig betingelse for at kunne dokumentere samliv, og det er i overensstemmelse hermed fast praksis, at ATP alene vurderer længden af samliv på fælles bopæl i Danmark på bag­grund af oplysningerne i Folkeregistret (CPR-registret).

Ifølge CPR-registret havde XX og NN fælles adresse på Adresse 1 i By A fra den 15. maj 2012 til den 1. juni 2013. Fra den 1. juni 2013, hvor NN flyttede på plejecenter, og frem til dødsfaldet den 15. juli 2013 havde han adresse på Adresse 2 i By B.

XX og NN har således ikke været samlevende med fælles bopæl i de seneste 2 år forud for døsfaldet den 15. juli 2013.

Ankenævnet tiltræder derfor ATP’s afgørelse.