Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-226 / 24-04-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 3. oktober 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 3. oktober 2012, hvorefter XX har fået udbetalt et engangsbeløb før afgift på 21.420,88 kr. efter sin tidligere ægtefælle, NN, der døde den 1. september 2012.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i breve af 10. og 28. oktober 2012 klaget over størrelsen af det engangsbeløb, som ATP har udbetalt efter hendes afdøde tidligere ægtefælle NN. Klager har samtidig ønsket aktindsigt i sagen hos ATP.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 7. december 2012 fastholdt, at det udbetalte beløb på 21.420,88 kr. før afgift er korrekt. Udbetalingen efter XX’s tidligere ægtefælles død er sket på baggrund af en livsvarig noteret ret, jf. enkepensionslovens regler.

Efter ATP-lovens § 13, stk. 1 og stk. 3-6, udbetaler ATP et engangsbeløb til en efterlevende ægtefælle efter medlemmer af ATP, som er født senest den 30. juni 1925, og som dør den 1. juli 1992 eller senere. Engangsbeløbet udgør den kapitaliserede værdi af det beløb, hvormed halvdelen af afdødes egenpension overstiger den efterlevende ægtefælles fulde pension. Ved kapitalisering anvendes en kapitaliseringsfaktor, som især er udtryk for den restlevetid, som generelt gælder for en person på afdødes alder.

ATP har med hjemmel i ATP-lovens § 14 a, stk. 2, og § 18 fastsat de nærmere regler og principper for at fastlægge kapitaliseringsfaktoren i form af det pensions- og hensættelsesgrundlag, ATP har anmeldt til Finanstilsynet.

ATP har fastsat grundlaget for beregningen af udbetalingen til 4.474,20 kr. Grundlaget er beregnet på baggrund af NN’s årlige ATP-pension på 11.766,18 kr. Halvdelen af denne pension udgør 5.883,09 kr. Herfra fratrækkes XX’s årlige egenpension på 1.408,89 kr. Grundlaget for beregningen af udbetalingen på 4.474,20 kr. er kapitaliseret med den kapitaliseringsfaktor på 4,7876395425, der var gældende i 2012 ved alderen 86 år og 9 måneder. Summen til udbetaling er herefter opgjort til 21.420,88 kr.

Vedrørende aktindsigt oplyser ATP, at der ikke er andre akter at give indsigt i, end det udbetalingsbrev, som klager har indgivet klagen på baggrund af.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 13, stk. 1, udbetales der ved dødsfald et engangsbeløb til ægtefæller efter medlemmer af tillægspensionsordningen, som er født senest den 30. juni 1925, og som dør den 1. juli 1992 eller senere. Idet XX tidligere ægtefælle NN er født den 25. juni 1925 og døde den 1. september 2012, og idet der ifølge ATP’s oplysninger er noteret livsvarig ret for XX efter enkepensionslovens regler, har XX ret til engangsbeløb efter ATP-lovens § 13, stk. 1, jf. § 13, stk. 3.

Det følger af ATP-lovens § 13, stk. 3, at engangsbeløbet efter § 13, stk. 1, beregnes som den kapitaliserede værdi af en pensionsydelse til den efterlevende ægtefælle, der svarer til halvdelen af afdødes egenpension. Ved kapitaliseringen medregnes dog kun den del af afdødes pensionsydelse efter stk. 3, der overstiger den efterlevende ægtefælles egenpension, jf. ATP-lovens § 13, stk. 5.

ATP har efter det oplyste beregnet engangsbeløbet i overensstemmelse med reglerne i ATP-lovens § 13.

Ankenævnet finder herefter ikke grundlag for at tilsidesætte ATP’s beregning af engangsbeløbet og stadfæster derfor ATP’s afgørelse, hvorefter engangsbeløbet til XX efter afdøde NN udgør 21.420,88 kr. før afgift.