Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-23 / 26-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 3. marts 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgø­relse af 3. marts 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010, 2012 og 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP i marts 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2011, juni 2013 og juni 2014 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesgraden i henholdsvis 2010, 2012 og 2013.

XX har i klagen anført, at indsigelsesfristen på 3 måneder først bør gælde fra modtagelsen af slutopgørelsen i februar 2015.

ATP har i en ud­talelse af 1. april 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010, 2012 og 2013 fremgår af breve dateret henholdsvis juni 2011, juni 2013 og juni 2014. Det først brev er sendt til hans folkeregisteradresse. De to seneste breve er sendt til hans e-boks. Modtagelsen af brevene er ikke bestridt. Første gang XX kontakter ATP vedrørene opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2010, 2012 og 2013, er ved telefonisk henvendelse den 3. marts 2015.

XX’s er blevet partshørt over ATPs udtalelse og har supplerende anført, at hvis han havde været klar over konsekvenserne af de årlige opgørelser af beskæftigelsesgraden, ville han have reageret på de forkert opgjorte procenter med det samme.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2010, 2012 og 2013 i henholdsvis juni 2011, juni 2013 og juni 2014. Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010, 2012 og 2013 er først frem­sat ved henvendelse til ATP den 3. marts 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder ikke, at der i den konkrete sag foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010, 2012 og 2013.