Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-2 / 17-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 3. december 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 3. december 2014, hvorefter XX ikke kan få refunderet rejseudgifter i forbindelse med køb af ny hjemrejsebillet fra XX, hvor han del tog i et praktikforløb hos Virksomhed.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Miintzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev modtaget den 30. december 2014 indgivet en klage over AUBs afgørelse af 3. december 2014. Han henviser til, at han startede sit praktikophold hos Virksomhed, XX, den 18. september 2014. Opholdet var aftalt at skulle være til den 27. januar 2015. Han valgte imidlertid at forlade praktikpladsen før tid den 14. november 2014 på grund af utilfredsstillende forhold hos arbejdsgiveren. Der var lagt en plan for indholdet i praktikforløbet, men han blev bare sat til at samle skuffer, pudse og oliere - spørgsmål blev besvaret med, at han bare kunne rejse hjem, hvis han var utilfreds. Da det ikke kunne lade sig gøre at afbestille eller ændre den købte hjemrejsebillet, købte han en ny hjemrejsebillet.

AUB har den 3. december 2014 givet afslag på refusion af den nye hjemrejsebillet. XX anfører, at hans situation ikke er selvforskyldt, og finder ikke, at det er rimeligt, at han skal bære ansvaret for at være taget til XX på falske forhåbninger.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 18. februar 2014 fastholdt sin afgørelse.

AUB har i udtalelsen oplyst, at AUB i medfør af bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion med senere ændring (PIV-bekendtgørelsen) har vurderet, at XX var berettiget til økonomisk støtte. XX’s hjemrejse er omfattet af PIV-bekendtgørelsens§ 2, stk. 2, nr. 4, der omhandler hjemrejse ved afslutningen af en praktikperiode.

Det fremgår af AUBs udtalelse, a XX den 22. oktober 2014 har fået udbetalt 8.348 kr. på baggrund af ansøgning, hvilket dækker en returbillet. AUB udbetaler efter fast praksis også refusion for hjemrejsebilletten ved påbegyndelsen af et praktikophold, hvis der indsendes en ansøgning på baggrund af en returbillet. AUB anser udgiften for afholdt, når billetten er betalt, og udrejsen foretaget.

Endelig oplyser AUB, at der efter§ 2, stk. 2, nr. 7, kan ydes tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsophold. Efter fast praksis forstås med særlig udgifter f.eks. ekstra hjemrejse på grund af dødsfald i nærmeste familie eller alvorlig sygdom. AUB finder ikke, at det anførte omkring forholdene på praktikstedet er af en sådan karakter, at der er tale om en sådan særlig situation, at der kan betales for en ekstra hjemrejse. Den manglende mulighed for at ændre eller refundere den allerede betalte returbillet kan heller ikke begrunde tilskud efter§ 2, stk. 2, nr. 7, da XX selv valgte at købe en returbillet, der ikke kunne ændres eller refunderes.

Ankenævnets begrundelse

Ifølge § 2 i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til prak­ tikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion kan AUB yde økonomisk støtte til ele­ver under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser. Der kan bl.a. ydes støtte i form af rejsehjælp til overtagelse af en praktikplads (nr. 1) og rejsehjælp til hjemrejse ved praktikperiodens afslutning (nr. 4) samt tilskud til "andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet" (nr. 7). Hvis en elev under et praktikophold i udlandet bliver udsat for en behandling, som giver grund­ lag for en afbrydelse af opholdet og hjemrejse i utide, kan der efter nr. 7 ydes støtte til hjemrejse, også selv om der i forbindelse med udrejsen og praktikopholdets påbegyndelse er ydet støtte til hjemrejse ved refusion af prisen for en returbillet, der ikke kan ændres.

Det kan imidlertid ikke anses for godtgjort, at XX, som ikke ses at have rettet henvendelse til det faglige udvalg, har været udsat for en sådan behandling.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse af 3. december 2014.