Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-124 / 14-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 29. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 29. juli 2014, hvorefter XX ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb efter XX, der døde den 10. oktober 2012.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev af 21. august 2014 anført, at hun og XX var samlevende i 38 år og har et fælles barn.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 20. september 2014 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at det er en betingelse for at få udbetalt en engangssum efter samlever, at der er sket notering/registrering af samlivet i ATP, jf. ATP-lovens § 14 b, stk. 2.

ATP har ikke registeret en anmodning fra XX og XX om at blive registreret som samlevere.

Ved lov nr. 472 af 13. maj 2013 er ATP-lovens § 14 b ændret, således at det ikke længere er et krav, at samlivet er registreret i ATP. Lovændringen gælder dog kun for dødsfald efter lovens ikrafttræden den 15. maj 2013 og omfatter således ikke XX, der døde den 10. oktober 2012.

Ankenævnets begrundelse

Efter den ordlyd af ATP-lovens § 14 b, stk. 2, som var gældende, da XX afgik ved døden, var det en betingelse for udbetaling af engangsbeløb til en samlever, at samlivet var registeret i ATP. Lovændringen af 13. maj 2013, hvorefter kravet om registrering i ATP er bortfaldet, gælder kun for dødsfald efter den 15. maj 2013.

XX døde den 10. oktober 2012 og er derfor ikke omfattet af lovændringen. Det er som anført derfor et krav, at samlivet med XX var registreret i ATP, hvad det imidlertid ikke var.

XX har således ikke krav på udbetaling af en engangssum efter XX, og Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.