Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-102 / 12-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 28. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgø­relse af 28. juli 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget efter indsigelsesfristens udløb. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 28. juli 2014, at meddelelsen vedrørende indkomståret 2010, der blev sendt i juni 2011, måtte anses for at være kommet frem, og at meddelelsen for indkomståret 2011, der blev sendt i juni 2012, ligeledes måtte anses for at være kommet frem.

XX har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at hun ikke har modtaget brevene fra ATP med beskæftigelsesgraden for nogen af de pågældende år, samt at hun ville have reageret, såfremt hun havde modtaget brevene. XX anfører videre, at hendes arbejdsgiver fejlagtigt ikke har indbetalt fuldt ATP-bidrag, på trods af at hun har været fuldtidsansat i samme firma i 33 år. I forbindelse med partshøringen har hun desuden anført, at hun har erfaret, at hun ikke er den eneste, der ikke har modtaget breve fra ATP.

ATP har i en ud­talelse af 27. august 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet XX ikke har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2010 og 2011 inden for indsigelsesfristen på 3 måneder.

Det fremgår af ATPs afgørelse af 28. juli 2014, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der i udsendelsesperioderne kan have været nogle få dages forsinkelse i leveringen.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011 er først fremsat den 14. juni 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevene er kommet frem, idet de er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da de er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til XX’s folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke i nogen af de perioder, hvor opgørelserne for 2010 og 2011 er sendt ud, er oplyst uregelmæssigheder i posten, der sandsynliggør, at brevene ikke er nået frem.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2011.