Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-163 / 30-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 27. oktober 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgø­relse af 27. oktober 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010, da indsigelsen først var modtaget efter indsigelsesfristens udløb. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 27. oktober 2014, at meddelelsen vedrørende indkomståret 2010, der blev sendt i juni 2011, måtte anses for at være kommet frem.

XX har i klagen og i parthøringssvar af 9. april 2015 til Ankenævnet fastholdt, at hun ikke har modtaget brevet fra ATP vedrørende beskæftigelsesgraden for 2010. Hun anfører i klagen, at det tidligere har været sådan, at hendes arbejdsgiver ikke indberettede ATP under ferie, men at arbejdsgiveren blev pålagt dette efter at have haft en sag. XX finder derfor ikke, at det kan være hendes skyld, at der ikke er indberettet korrekt ATP.

ATP har i en ud­talelse af 27. marts 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet XX ikke har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2010 inden for fristen på 3 måneder.

Det fremgår af ATPs afgørelse af 27. oktober 2014, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der i udsendelsesperioden kan have været nogle få dages forsinkelse i leveringen.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010 er først fremsat den 15. november 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevene er kommet frem, idet de er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da de er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til hendes folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke i perioden, hvor opgørelsen for 2010 er sendt ud, er oplyst uregelmæssigheder i posten, der sandsynliggør, at brevet ikke er nået frem.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2010.