Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-18 / 26-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 27. februar 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgørelse af 27. februar 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i 2010, 2011, 2012 og 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP i februar 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af

17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2011, juni 2012, juni 2013 og juni 2014 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesgraden i henholdsvis 2010, 2011, 2012 og 2013.

XX har i klagen anført, at han er udenlandsdansker med fast bopæl i XX, og  at hans arbejdsgiver har indberettet ham som fuldt beskæftiget til både ATP og SKAT.

ATP har i en udtalelse af 30. marts 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010, 2011, 2012 og 2013 fremgår af bre- ve dateret henholdsvis juni 2011, juni 2012, juni 2013 og juni 2014. De to første breve er sendt til hans danske forsendelsesadresse på udstationeringstidspunktet. De to seneste breve er sendt til hans e-boks. Modtagelsen af brevene er ikke bestridt. Første gang XX kontakter ATP vedrørene opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2010, 2011, 2012 og 2013, er ved mail af 13. februar 2015.

XX er i mail af 31. marts 2015 blevet partshørt over ATPs udtalelse og har ikke indsendt bemærkninger.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2010, 2011, 2012 og 2013 i henholdsvis juni 2011, juni 2012, juni 2013 og juni

2014. Indsigelse mod opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013 er først fremsat ved henvendelse til ATP den 13. februar 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder ikke, at der i den konkrete sag foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013.