Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-13 / 03-03-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 27. december 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 27. december 2013, således at XX er berettiget til udbetaling af godtgørelse under skoleophold på erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden fra den 14. oktober 2013 til den 20. december 2013, og sagen sendes tilbage til AUB til beregning og udbetaling af den ansøgte økonomiske støtte.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

NN har på vegne af sin datter XX ved mail af 6. januar 2014 klaget over, at AUB har afslået hendes datters ansøgning om udbetaling af løngodtgørelse under skoleophold på erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden fra den 14. oktober til den 20. december 2013 under henvisning til, at det faglige udvalgs tilsagn om at sidestille hendes beskæftigelse i udlandet med en dansk praktikuddannelse ikke er underskrevet, før hun påbegyndte sit praktikophold i udlandet. Praktikopholdet foregik i perioden 21. marts – 1. oktober 2013. Den 29. maj 2013 godkendte Det Faglige Udvalg uddannelsen som svarende til en dansk.

NN har bl.a. anført, at det skyldes arbejdsgiverens sløseri og ligegyldighed, at papirerne blev sendt sent frem til det faglige udvalg, hvilket forsinkede udvalgets afgivelse af tilsagnet om at sidestille beskæftigelsen i udlandet med en dansk praktikuddannelse.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i udtalelse af 10. februar 2014 fastholdt afgørelsen under henvisning til § 2, stk. 3, i bekendtgørelsen om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. (PIU-bekendtgørelsen). Efter denne bestemmelse skal det faglige udvalg på forhånd have givet tilsagn om at sidestille den udenlandske praktikuddannelse med en dansk.

I den foreliggende sag er tilsagnet fra det faglige udvalg underskrevet den 29. maj 2013, dvs. efter at XX den 25. marts 2013 havde påbegyndt sit praktikophold i Tyskland.

Da tilsagnet om at sidestille den udenlandske praktikuddannelse med en dansk først er underskrevet, efter at praktikuddannelsen var påbegyndt, kan XX ikke få udbetalt nogen økonomisk støtte efter § 2 i PIU-bekendtgørelsen.

Ankenævnets begrundelse

Efter AUB-lovens § 11, stk. 1, skal AUB yde godtgørelse til elever, som efter den hidtidige § 5, stk. 5, i erhvervsuddannelsesloven af en skole er optaget til en skoleperiode i et hovedforløb uden uddannelsesaftale på grundlag af praktik i udlandet. Det må herved anses for forudsat, at praktikoploldet i udlandet kan sidestilles med en faglig relevant dansk praktikuddannelse. Optagelse efter § 5, stk. 5, kan derfor kun ske, når praktikopholdet i udlandet lever op til dette krav.

Støtte efter AUB-lovens § 11, stk. 1 (og stk. 2 om tillæg til støtte efter stk. 1), må på den baggrund tilsvarende anses for betinget af, at der ved optagelsen på skolen foreligger eller sker en godkendelse af, at den udenlandske praktik kan sidestilles med tilsvarende dansk praktik. Der er derimod ikke i loven noget grundlag for at betinge støtte efter § 11 af, at sådan godkendelse foreligger allerede forud for tiltrædelsen af den udenlandske praktik. Bestemmelsen i § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 må forstås i overensstemmelse hermed.

Ankenævnet ændrer derfor AUB’s afgørelse af 27. december 2013, således at XX er be­rettiget til udbetaling af godtgørelse under skoleophold på erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden fra den 14. oktober til den 20. december 2013, og sagen sendes tilbage til AUB til bereg­ning og udbetaling af den ansøgte økonomiske støtte.