Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-190 / 26-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 25. juli 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATP’s afgø­relse af 25. juli 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP i juli måned 2013. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i februar 2013 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesopgørelsen for 2012.

XX har i klagen blandt andet anført, at det grundet ATP’s korte tidsfrister er vanskelligt at indhente relevante oplysninger til brug for sagen, og at ATP ved en fejl ikke har medregnet ansættelse i perioden fra den 4. juni til den 14. juni 2012.

ATP har i en ud­talelse af 18. september 2013 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at brevet dateret februar 2013 er sendt til XX’s folkeregisteradresse. Det er ikke bestridt, at hun har modtaget brevet. Første gang hun kontakter ATP vedrørene opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012, er ved brev af 17. juli 2013.

XX er blevet partshørt over ATP’s udtalelse, men har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012 i februar 2013. Indsigelse mod opgørelsen er først frem­sat ved henvendelsen til ATP den 17. juli 2013. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2012.