Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-48 / 09-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 24. april 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 8. maj 2015 over ATP’s afgø­relse af 24. april 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012, da indsigelse først var modtaget af ATP den 15. august 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget i XX’s e-Boks i juni 2013.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at beskæftigelsesgraden er opgjort på forkert grundlag, da hans arbejdsgiver ikke havde indbetalt korrekt ATP bidrag. Arbejdsgiver har efterfølgende rettet op på fejlen. Det er derfor ikke rimeligt, at beskæftigelsesgraden ikke kan rettes.

ATP har i en ud­talelse af 2. juli 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP har oplyst, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2012 er sendt til XX’s e-Boks i juni 2013. XX har telefonisk den 1. september 2014 oplyst, at han ikke har modtaget ATP’s brev af juni 2013 i sin e-Boks. ATP har derfor undersøgt, om der er sket fejl i leveringen af brevet. E-Boks har hertil i mail af 9. februar 2015 oplyst, at brevet blev tilgængeligt i XX’s e-boks den 3. juni 2013. Det fremgår af brevet, at XX skal kontakte ATP inden 3 måneder, hvis oplysningerne ikke er korrekte.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er tidligst fremsat ved telefonisk henvendelse den 15. august 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2012.