Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-123 / 27-10-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 23. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX klage over ATPs afgø­relse af 23. juli 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget efter indsigelsesfristens udløb. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 23. juli 2014, at meddelelsen vedrørende indkomståret 2010, der blev sendt i juni 2011, måtte anses for at være kommet frem, og at meddelelsen for indkomståret 2011, der blev sendt i juni 2012, ligeledes måtte anses for at være kommet frem.

XX har i klagen til Ankenævnet fastholdt, at han ikke har modtaget breve fra ATP vedrørende beskæftigelsesgraderne for 2010 og 2011. Først i 2013 modtog han via eBoks en opgørelse vedrørende beskæftigelsesgraden for 2012, og igen i 2014 en opgørelse vedrørende beskæftigelsesgraden for 2013. XX reagerede først telefonisk og dernæst med et brev i marts 2014. I juni 2014 fremsendte han dokumentation i form af lønsedler for 2009, 2010, 2011 og 2013. XX mener herefter, at denne dokumentation må føre til en genoptagelse af hans sag, og at han ikke tidligere end 2014 har haft noget materiale at gøre indsigelse over for, da han først i 2014 fik kendskab til den opgjorte beskæftigelsesgrad for 2010 og 2011.

ATP har i en ud­talelse af 26. september 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet XX ikke har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2010 og 2011 inden for fristen på 3 måneder.

Det fremgår af ATPs afgørelse af 23. juli 2014, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der i udsendelsesperioderne kan have været nogle få dages forsinkelse i leveringen.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011 er først fremsat den 20. februar 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevene er kommet frem, idet de er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da de er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til hans folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke i nogen af de perioder, hvor opgørelsen for henholdsvis 2010 og 2011 er sendt ud, er oplyst uregelmæssigheder i posten, der sandsynliggør, at brevene ikke er nået frem.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2011.