Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-237 / 30-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 22. oktober 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 22. oktober 2013, hvorefter XX ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb efter NN, der døde den 12. oktober 2013.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klagen af 19. november 2013 anført, at hun og NN har været samlevende med fælles adresse på Adresse B, siden 1996. NN påbegyndte i 2001 en renovering af ejendommen Adresse A, hvor han havde folkeregisteradresse. I forbindelse med renoveringen, hvor ejendommen var ubeboelig, forsøgte NN at skifte folkeregisteradresse til XX’s bopæl på Adresse B. Folkeregisteret oplyser i den forbindelse, at da NN står som ejer af ejendommen Adresse A, kan han ikke skifte folkeregisteradresse. XX har endvidere redegjort for en række øvrige forhold, der skulle sandsynliggøre samlivets beståen forud for NN’s adresseændring til Adresse B, i Folkeregistret pr. 1. januar 2013.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 22. august 2014 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at ATP er berettiget til alene at lægge adresseoplysningerne fra CPR-registret til grund ved afgørelsen af, om samlivet har bestået i en sammenhængende periode på 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet. Det er således ATP’s faste praksis alene at lægge vægt på CPR-registrets oplysninger ved afgørelsen af, om betingelsen om fælles bopæl i de seneste 2 år forud for dødsfaldet eller forud for en evt. institutionsanbringelse er opfyldt, når det drejer sig om samliv på fælles bopæl i Danmark.

Ifølge CPR-registret havde XX og NN fælles adresse på Adresse B, fra den 1. januar 2013. Betingelsen om 2 års fælles folkeregisteradresse umiddelbart forud for dødsfaldet den 12. oktober 2013 er dermed ikke opfyldt.

ATP oplyser, at der er mulighed for at klage til Folkeregistret over bopælsregistreringen, også for en afdød person. XX har imidlertid ikke formået at få Folkeregistret til at ændre adressen for NN med tilbagevirkende kraft.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 14 b, stk. 2, er det en betingelse for udbetaling af engangsbeløb til en samlever, at samlivet med afdøde har bestået i mindst de seneste 2 år forud for dødsfaldet eller samleverens institutionsophold. Efter § 8, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 540 af 21. maj 2013 om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægs­pension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død er ATP, hvis de samlevende har haft fælles bopæl i Danmark, berettiget til udelukkende at lægge adresse­oplysninger i Det Centrale Personregister, CPR-registeret, til grund.

De nævnte regler i bekendtgørelsen om dokumentation for samlivet gennem oplysningerne i CPR-registret er forudsat i bemærkningerne i forslaget til ATP-lovens § 14 b, stk. 2, i lovforslag nr. 173 (Folketingssamlingen 2001-02), hvor der står, at ATP skal undersøge, ”at betingelserne for ... udbetaling af ydelser er til stede på grundlag af ... oplysninger fra folkeregistret, herunder særligt oplys­ninger om adresse og civilstand, medmindre ATP på grund af særlige omstændigheder finder det påkrævet at tilvejebringe yderligere oplysninger om samlivets beståen.” Efter lovforarbejderne er samliv ifølge Folkeregistret (CPR-registret) således en nødvendig, men ikke altid tilstrækkelig be­tingelse for at kunne dokumentere samliv, og det er i overensstemmelse hermed fast praksis, at ATP alene vurderer længden af samliv på fælles bopæl i Danmark på baggrund af oplysningerne i Folkeregistret (CPR-registret).

Ifølge Folkeregistret (CPR-registret) havde XX og NN fælles adresse på Adresse B, fra den 1. januar 2013 og frem til dødsfaldet den 12. oktober 2013. Det er efter det anførte om lovgrundlaget uden betydning, om XX og NN var samlevende med fælles bopæl forud for registreringen i Folkeregisteret.

Ankenævnet stadfæster derfor ATP’s afgørelse.