Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-56 / 09-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 22. juni 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 28. juni 2015 over ATP’s afgø­relse af 22. juni 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2011, da indsigelse først var modtaget af ATP i marts 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelsen om beskæftigelsesgraden for 2011, som blev udsendt i juni 2012, var modtaget af XX.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at beskæftigelsesgraden er opgjort på forkert grundlag, da hun har været i ordinær beskæftigelse fra 1. april 2011. Modtagelse af ATP’s brev vedrørende beskæftigelsesgraden for 2011 bekræftes, men grundet svære økonomiske forhold samt skilsmisse er der ikke fremsat indsigelse inden for 3 måneders fristen. Det anføres endvidere, at fristen på 3 måneder er urimelig kort henset til, at der normalt er en forældelsesfrist på 5 år.

ATP har i en ud­talelse af 23. juli 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP har oplyst, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2011 er sendt til XX’s folkeregisteradresse i juni 2012. Af brevet fremgår, at XX skal kontakte ATP inden 3 måneder, hvis oplysningerne ikke er korrekte. ATP udtaler endvidere, at XX har været i stand til at varetage fuldtidsbeskæftigelse samt egen virksomhed i indsigelsesfrist perioden. ATP finder på denne baggrund ikke, at der foreligger sådanne helt særlige omstændigheder, at ATP kan se bort fra indsigelsesfristen.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det fremgår af sagens akter, at indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011 tidligst er fremsat ved mail af 20. februar 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2011.