Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-10 / 30-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 22. december 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget John V. Hansens klage over ATPs afgø­relse af 22. december 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­serne af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget efter indsigelsesfristens udløb. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 22. december 2014, at meddelelserne vedrørende indkomstårene 2010 og 2011, der blev sendt i henholdsvis juni 2011 og juni 2012, måtte anses for at være kommet frem.

XX har i klagen til Ankenævnet fastholdt, at han ikke har modtaget brevene fra ATP vedrørende beskæftigelsesgraden for 2010 og 2011. Han anfører i klagen, at ATP har lavet fejl i registreringen for både 2009, 2010 og 2011, og at ATP har erkendt fejlen for 2009 og rettet denne, hvis de også burde gøre for 2010 og 2011. XX anfører desuden, at han har været fuldtidsbeskæftiget siden 24. april 2009 og har medsendt en bekræftelse fra hans arbejdsgiver på dette.

I sit partshøringssvar af 22. februar 2015 tilkendegiver XX, at han forventer, at alle sagens dokumenter tages i betragtning og ikke blot ATPs udtalelse. Han anfører blandt andet, at han er uenig med ATP i, at der ikke foreligger undskyldende omstændigheder, som kan begrunde en genoptagelse af sagen.  

I et supplerende partshøringssvar dateret den 18. juni 2015 anfører XX desuden, at Post Danmarks undersøgelse er overfladisk, og at undersøgelsen ikke forholder sig til, at den daværende postomdeler ikke magtede opgaven og måtte fjernes fra ruten.

ATP har i en ud­talelse af 10. februar 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet John V. Hansen ikke har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2010 og 2011 inden for fristen på 3 måneder.

Det fremgår af ATPs afgørelse af 22. december 2014, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der i udsendelsesperioden kan have været nogle få dages forsinkelse i leveringen.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011 er først fremsat den 11. juni 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevene er kommet frem, idet de er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da de er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til hans folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke i perioderne, hvor opgørelserne for 2010 og 2011 er sendt ud, er oplyst uregelmæssigheder i posten, der sandsynliggør, at brevene ikke er nået frem.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2011.