Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-14 / 26-06-2015

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgø­relse af 21. januar 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP i januar 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at hun i juni 2014 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesgraden i 2013.

XX har i klagen anført, at hun ikke har reageret inden for 3 måneders fristen, fordi hun antog, at den anførte beskæftigelsesgrad på 84 % var korrekt, da to myndighedsinstanser havde haft fat i sagen.

ATP har i en ud­talelse af 12. februar 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2013 fremgår af brev dateret juni 2014, og at det ikke er bestridt, at hun har modtaget brevet. Første gang XX kontakter ATP vedrørene opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013, er ved mail af 19. januar 2015.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013 er først frem­sat ved henvendelse til ATP den 19. januar 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder ikke, at der i den konkrete sag foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2013.