Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-26 / 26-01-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 21. december 2012 og 7. januar 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 21. december 2012 og 7. januar 2013, hvorefter XX har fortabt retten til refusion af udgifter til hjemrejse ved udstationering i Land.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev modtaget den 14. januar 2013 anført, at han efter endt udstationeringen var ophørt den 1. august 2012, rejste lidt rundt i Land og rejste hjem den 21.-22. november 2012. Det fremgår af AUB’s hjemmeside, at man skal søge om refusion senest 4 måneder efter hver udstationering, hvilket han har forstået således, at man skal søge senest 4 måneder efter, at udgiften er afholdt.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 18. marts 2013 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at uddannelsesaftale mellem Virksomhed og eleven XX påbegyndtes den 2. februar 2010. Aftalen blev forlænget den 8. februar 2012 til den 31. juli 2012, hvor eleven var udlært.

Den 1. april 2012 blev XX udstationeret med ophør samtidig med uddannelsesaftalen den 31. juli 2012.

Den 12. december 2012 ansøgte XX sammen med den tidligere arbejdsgiver om refusion af udgiften til flybilletten for hjemrejsen den 21. november 2012 på 6.739,46 kr.

AUB anmodede den 21. december 2012 arbejdsgiveren om dokumentation for, at udstationeringen var forlænget, idet AUB i modsat fald ikke fandt at kunne yde refusion. XX kontaktede den 7. januar 2013 telefonisk AUB og oplyste, at han havde været på ferie og var rejst rundt i Land efter afslutningen af sin udstationering den 1. august 2012, hvilket han ikke tidligere havde oplyst over for AUB. AUB fastholdt, at der ikke kan ydes refusion, når hjemrejsen ikke ligger i umiddelbar forlængelse af udstationeringen, og når anmodningen om refusion først er indsendt mere end 4 måneder efter afslutningen af udstationeringen.

AUB har over for Ankenævnet oplyst, at XX er omfattet af reglerne i PIU- bekendtgørelsens § 1 om udstationering af elever med dansk uddannelsesaftale. Efter § 1, stk. 3, yder AUB fuld refusion til arbejdsgiver af forskellen på den overenskomstmæssige danske elevløn og den elevløn, der normalt udbetales af den udenlandske arbejdsgiver. AUB refunderer desuden rejse- og flytteudgifter, som arbejdsgiveren har afholdt.

Det er et krav, at eleven under hele udstationeringen er omfattet af en dansk uddannelsesaftale, jf. § 1, stk. 5.

AUB har oplyst, at det af sagen fremgår, at eleven selv har betalt flybilletten hjem. AUB finder det ikke dokumenteret, at arbejdsgiveren har refunderet eleven denne udgift, hvilket også støttes af, at det ifølge klagen er eleven, der står som ansøger og mister pengene, hvis klagen ikke imødekommes. Endvidere fremgår det af dokumentationen for rejsen, at billetten er betalt med VISA-kort tilknyttet en ungdomskonto, og at billetten er købt og betalt den 23. november 2012, hvilket er efter ophøret af udstationeringen.

Elevens danske uddannelsesaftale ophørte den 31. juli 2012, hvor han var udlært. Eleven var således ikke under ansættelse eller under uddannelse, da han rejste hjem fra sin udstationering, hvorfor AUB ikke finder udgiften omfattet af regelsættet for udstationering.

I forbindelse med udstationering af elever, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3, skal ansøgning om refusion være indgivet senest 4 måneder efter afslutningen af udstationeringen, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1, 2. pkt. AUB kan kun i særlige tilfælde se bort fra fristoverskridelsen med maksimalt 2 måneder.

Ansøgningen om rejsehjælp til hjemrejsen er indgivet til AUB den 12. december 2012, dvs. mere end 4 måneder efter afslutningen af udstationeringen den 1. august 2012. Udstationeringen blev efter det oplyste ikke forlænget. AUB finder, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, som fx svær sygdom eller lignede, som kan begrunde, at der skal ses bort fra fristoverskridelsen, idet ansøgers misforståelse af reglerne ikke er ”særlige grunde”.

AUB har både i ansøgningsblanketten og på hjemmesiden vejledt eleven om udstationeringsreglerne og om bekendtgørelsens indhold, herunder forståelsen af reglerne.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 1, stk. 3, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion kan AUB yde arbejdsgiveren fuld refusion til dækning af rejse- og flytteudgifter, der er afholdt af arbejdsgiveren. Det er et krav, at eleven under hele udstationeringen er omfattet af en dansk uddannelsesaftale, jf. § 1, stk. 5. Ansøgning om dækning af rejseudgifter mv. skal være indgivet senest 4 måneder efter afslutningen af udstationeringen, jf. § 19, stk. 1, 2. pkt.

Uddannelsesaftalen mellem Virksomhed og eleven XX påbegynd- tes den 2. februar 2010 og blev den 8. februar 2012 forlænget til den 31. juli 2012, hvor eleven var udlært. Den 1. april 2012 blev XX udstationeret, og udstationeringen ophørte samtidig med uddannelsesaftalen, dvs. den 31. juli 2012.

XX rejste til Land den 15.-16. marts 2012 og opholdt sig således i Land ca. 14 dage, inden udstationeringen påbegyndtes. Efter udstationerings ophør holdt han ferie og rejste rundt i Land, indtil han den 21.-22. november 2012 rejste hjem på en flybillet, som den tidligere arbejdsgiver ikke havde købt og betalt.

Ansøgning om refusion blev først indgivet den 12. december 2012, hvilket er efter udløbet af fristen herfor på 4 måneder fra udstationeringens ophør, jf. bekendtgørelsen § 19, stk. 1, 2. pkt. Denne frist er også angivet på den ansøgningsblanket, som blev anvendt ved indgivelsen af ansøgningen om refusion af udgiften til flybillet, hvor der står: ”Husk at søge senest 4 måneder efter hver udstationering”. Det fremgår ligeledes af AUB’s hjemmeside, at ansøgning om refusion af udgifter skal indgives til AUB senest 4 måneder efter udstationeringen.

Herefter, og idet der ikke er oplyst særlige grunde, der kan begrunde forlængelse af denne frist, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 2, stadfæster Ankenævnet AUB’s afgørelse, hvorefter Nikolaj B. Christiansen har fået afslag på sin ansøgning om refusion af udgifter til sin hjemrejse ved udstationering i Land.