Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-43 / 13-07-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 21. april 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATP’s afgø­relse af 21. april 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010, 2011 og 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP i marts 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2011, juni 2012 og juni 2013 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesopgørelsen for henholdsvis 2010, 2011 og 2012.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han først i forbindelse med opgørelse af efterløn i fagforeningen i marts 2015 bliver opmærksom på, at der er fejl i opgørelsen af beskæftigelsesgraden. Han har anført, at han ikke havde klaget rettidigt, da han ikke havde kendskab til, at sygeperioderne talte med.

ATP har i en ud­talelse af 9. juni 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at brevene dateret juni 2011, juni 2012 og juni 2013 er sendt til XX’s folkeregisteradresse. Det er lagt til grund, at han har modtaget brevene, idet han i henvendelsen til ATP i marts 2015 henviser til tidligere underretninger om beskæftigelsesgrader og oplyser, at han har antaget, at ATP’s opgørelser var korrekte.

XX er blevet partshørt over ATP’s udtalelse og har den 2. juli 2015 indsendt yderligere bemærkninger. Han anfører, at det ville have været rart, hvis han noget tidligere var blevet gjort opmærksom på, at sygeperioder medregnes. Han anfører videre, at han som følge af en blodprop i hjernen i 2009 har haft svært ved at koncentrere sig, læser dårligt og ikke er i stand til at sætte sig i tungt lovstof.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2011, 2012 og 2013.  Indsigelse mod opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010, 2011 og 2012 er først frem­sat ved henvendelse til ATP i marts 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag. Det forhold, at XX ikke havde kendskab til, at sygeperioder også er omfattet af beskæftigelsesgraden, kan ikke føre til en ændret afgørelse. Ankenævnet finder endvidere, at det må lægges til grund, at årsagen til den manglende rettidige indsigelse er manglende kendskab til reglerne og ikke eventuelle følger af hans sygdom. Nævnet lægger herved vægt på, at han i alle årene har fastholdt sin beskæftigelse, og at han i klagen af 5. maj 2015 har anført, at han ikke har gjort indsigelse på grund af ukendskab til reglerne. 

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2010, 2011 og 2012.