Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-37 / 09-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 20. marts 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATP’s afgø­relse af 20. marts 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 13. februar 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2013 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesopgørelsen for 2012.

XX har i klagen til Ankenævnet også klaget over beskæftigelsesgraden for 2013. ATP har den 8. juni 2015 supplerende oplyst, at ATP ikke har truffet afgørelse vedrørende indsigelse mod 2013.

Af de indsendte bilag i ATP’s udtalelse af 13. maj 2015 fremgår, at XX har klaget over den opgjorte beskæftigelsesgrad i 2011 og 2012. ATP har i afgørelsen af 20. marts 2015 forholdt sig til begge disse år. Da XX’s samlede beskæftigelsesgrad i de 5 år (2010-2014) er over 90 %, har Ankenævnet ikke bedt ATP om at vurdere XX’s indsigelse vedrørende beskæftigelsesgraden for 2013.  ATP’s supplerende svar vedlægges til orientering.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han først i 2015 bliver opmærksom på, at der er fejl i opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2012 og 2013. Han anfører videre, at han ikke var klar over, at der for ferie og søgnehelligdag ikke bliver beregnet ATP.

ATP har i en ud­talelse af 13. maj 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at brevet dateret juni 2013 er sendt til XX’s e-boks. Han har selv valgt denne form for forsendelse. Det er ikke bestridt, at han har modtaget brevet med digital post.

XX er blevet partshørt over ATP’s udtalelse og har den 26. maj 2015 indsendt yderligere bemærkninger. Han anerkender at have fået opgørelserne fra ATP over beskæftigelsesgraden for 2012 og 2013, og at der ikke er gjort indsigelse inden for fristen på 3 måneder. Han henviser imidlertid til, at han har været uvidende om, hvordan opgørelsesmetoderne for beskæftigelsesgraden virker.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2012 i sin e-boks i juni 2013.  Indsigelse mod opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først frem­sat ved henvendelse til ATP den 13. februar 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2012. Ankenævnet har ikke forholdt sig til klagen over opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2013, da ATP ikke har truffet afgørelse om dette.