Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-28 / 24-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 20. februar 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 15. marts 2015 over ATPs afgørelse af 20. februar 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP den

16. februar 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden, som blev udsendt i juni 2014, var modtaget af XX.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han i 2013 blev omfattet af lockout og der- for var uden beskæftigelse i 25 dage. Han kontaktede i den forbindelse SKAT, som oplyste ham, at   han fortsat ville være berettiget til skattenedslag, hvis han fortsat havde fuldtidsarbejde frem til sin planlagte overgang til efterløn den 1. august 2014, også selvom de 25 dages beskæftigelse som følge af lockout’en fragik i opgørelsen af beskæftigelsesgraden. Han fandt det derfor ikke nødvendigt at efterregne ATPs opgjorte beskæftigelsesgrad på 84 % for 2013, da han vidste, at han opfyldte beskæftigelseskravet.

Han beskæftigelsesgrad for 2013 burde således have været opgjort til 91,6 %, og den lavere beskæftigelsesgrad skyldes, at han arbejdsgiver har indberettet ATP-bidraget forkert.

ATP har i en udtalelse af 16. april 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP har oplyst, at opgørelsen af beskæftigelsesgraden opgøres maskinelt, og det kan forekomme, at ikke al beskæftigelse medregnes, fx fordi arbejdsgiverens indberetning af ATP-bidrag mangler eller er fejlbehæftet. Derfor får senioren mulighed for at gøre indsigelse over for den maskinelt opgjorte beskæftigelses- grad, og ATP opfordrer i de årlige meddelelser senioren til at kontrollere beskæftigelsesgraden og rette henvendelse til ATP, hvis opgørelsen ikke er retvisende. Det bliver ligeledes oplyst, at beskæftigelsesgraden ikke kan ændres efter udløbet af 3 månedersfristen.

ATP finder ikke, at det forhold, at arbejdsgiver har indberettet ATP-bidraget forkert, er en undskyldende omstændighed, der kan medføre, at ATP genoptager sagen efter udløbet af indsigelsesfristen, da XX har haft mulighed for og været i stand til at gøre indsigelse inden for fristen.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013 er først fremsat ved henvendelse den 16. februar 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Ankenævnet har noteret sig, at SKAT efter XX’s forklaring har oplyst ham, at de 25 dages manglende beskæftigelse som følge af en lockout ikke ville få indflydelse på muligheden for at modtage et skattenedslag, såfremt han fortsat var fuldtidsbeskæftiget frem til overgangen til efter- løn den 1. august 2014. Det er ikke bestridt, at SKATs oplysning er korrekt. Imidlertid skyldes den for lavt opgjorte beskæftigelsesgrad ikke lockout’en, men at XX’s arbejdsgiver har indberettet ATP-bidraget forkert.

Ankenævnet finder, at det forhold, at arbejdsgiver har indberettet ATP-bidraget forkert, og at XX ikke ved modtagelsen af opgørelsen fra ATP fandt anledning til at efterregne opgørelses- procenten, ikke er sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster An-kenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2013.